Ysgol Dyffryn Cledlyn yn paratoi at agor ei drysau

Mae Ysgol newydd Ceredigion, Ysgol Gynradd Dyffryn Cledlyn, yn prysur baratoi at ei agoriad.

Datblygwyd y prosiect ar gyfer adeiladu ysgol ardal newydd ar safle yn Nrefach wrth ymyl priffordd yr A475 rhwng Llanbed a Llandysul i uno ysgolion cynradd Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd.

Mae lle i 150 o ddisgyblion yn yr ysgol gydag oddeutu 100 o blant yn symud i mewn i’r ysgol newydd ym mis Medi. Mae staff o’r tair ysgol wedi cael eu penodi i’w swyddi newydd.

Meddai Carol Davies, Pennaeth yr ysgol, “Rwy’n hynod o falch i fod yn rhan o’r datblygiadau cyffrous yma i ddarparu cyfleusterau dysgu rhagorol yn ardal Llambed ar gyfer disgyblion Ceredigion a sicrhau addysg disgyblion yn yr ardal ar gyfer eu dyfodol.”

Cynhelir diwrnodau agored i bobl ymweld â’r ysgol newydd, ar Nos Fercher, 17 Mai 2017, 4.00 – 6.00y.h.; Dydd Sadwrn, 10 Mehefin 2017, 10.00y.b. – 2.00y.p.; a Nos Lun, 26 Mehefin 2017, 4.00 – 6.00y.h.

Bydd ystafelloedd dosbarth ar gyfer plant Meithrin, Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2, ardal adnoddau arbenigol, mannau amlbwrpas ac ardal gymunedol gan gynnwys neuadd fawr 200 metr sgwâr a chegin.

Y tu allan mae cae chwaraeon, iard sy’n addas i bob tywydd, meysydd chwarae diogel ac ardaloedd allanol i blant Cyfnod Sylfaen ac ardaloedd amgylcheddol.

Dyluniwyd yr ysgol fel ei bod yn cyflawni safon BREEAM ‘da iawn’ o ran cynaladwyedd a pherfformiad amgylcheddol, a defnyddiwyd y dechnoleg ddiweddaraf i greu system awyru naturiol a system chwistrellu effeithlon. Mae hefyd gan yr ysgol newydd system ddraenio gynaliadwy a chyfarpar i gasglu dŵr glaw.

Ariannir y prosiect gan gronfa rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar Hugain gydag arian cyfatebol wrth Gyngor Sir Ceredigion. Tîm penseiri’r Cyngor sydd wedi dylunio’r ysgol a rheoli’r prosiect ar y cyd ag ymgynghorwyr mewnol, ac Andrew Scott Cyf. a ddechreuodd ar y gwaith adeiladu ym mis Ionawr 2016.

Trwy brosiect Ysgolion Arweiniol Creadigol, bu plant blwyddyn 4 y tair Ysgol a’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn gweithio ar bennill arbennig:

“Wrth gau’r llyfr, wrth gau’r drysau
yn ein hen ysgolion ninnau,
awn i agor drysau newydd
Dyffryn Cledlyn gyda’n gilydd.”

Mi fydd drysau’r ysgol yn agor am y tro cyntaf i’r plant ar ddydd Mawrth, 5 Medi 2017.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *