Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi’i agor yn swyddogol

Cafodd Ysgol Dyffryn Cledlyn yn Nrefach, Ceredigion ei agor yn swyddogol ar ddydd Gwener, 10 Tachwedd gan Elin Jones AC. Agorodd yr ysgol ei ddrysau am y tro cyntaf ar 5 Medi 2017, gan ddarparu cyfleusterau ar gyfer hyd at 120 o ddisgyblion ysgol gynradd a 25 o ddisgyblion o oed meithrin.

Dywedodd Elin Jones AC, “Mae’n fraint fawr i agor Ysgol Dyffryn Cledlyn yn swyddogol. Bod yn gyn-ddisgybl o Ysgol Gynradd Llanwnnen fy hun, rwy’n falch mae Llanwnnen yn rhan o’r ysgol newydd yma. Darparodd pob un o’r ysgolion yng Nghwrtnewydd, Llanwnnen a Llanwenog safon addysg ragorol. Mae’r etifeddiaeth honno’n byw yn Ysgol Dyffryn Cledlyn, y mae ei ddisgyblion bellach yn cael y cyfleusterau gorau yn ogystal â’r addysgu a’r arweinyddiaeth ragorol yr oeddent eisoes wedi eu mwynhau. Mae’r ysgol hon hefyd yn ased ardderchog i’r gymuned ehangach ac mae eisoes yn datblygu i fod yn ganolbwynt gweithgarwch cymunedol.”

Amlinellodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, gefndir y datblygiad. Esboniodd, “Crëwyd Ysgol Dyffryn Cledlyn trwy uno tair ysgol gynradd ynghŷd; Cwrtnewydd, Llanwnnen a Llanwenog. Bydd yr ysgol newydd hon yn darparu addysg yr 21ain ganrif i ddisgyblion a hefyd yn galluogi’r gymuned i ddefnyddio’r cyfleuster fel canolfan ganolog ar gyfer digwyddiadau cymunedol a diwylliannol yng nghymunedau Drefach, Cwrtnewydd, Llanwnnen a Llanwenog.” Rhoddodd hefyd ddiolch i bawb a oedd yn rhan o’r prosiect, gan ddweud, “Rwy’n arbennig o ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth trwy Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif. Diolch i bawb a fu’n rhan o’r prosiect datblygu, am eu gwaith caled a’u cyfraniad.”

Mae Ysgol Dyffryn Cledlyn yn brosiect arian cyfatebol Llywodraeth Cymru. Cyfrannodd Cyngor Sir Ceredigion 50% o’r arian a chyfrannodd Llywodraeth Cymru trwy’r fenter Raglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain ganrif 50%. Dyluniodd tîm o benseiri’r Cyngor yr ysgol a rheolwyd y prosiect ar y cyd ag ymgynghorwyr mewnol. Dechreuodd Andrew Scott Ltd adeiladu ym mis Ionawr 2016.

Dywedodd Kirsty Williams CBE AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg a fynychodd yr agoriad swyddogol, “Mae ein Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif yn cynrychioli’r buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a’n colegau ers y 1960au. Bydd Ysgol Dyffryn Cledlyn yn darparu amgylchedd dysgu ardderchog i ddisgyblion ac athrawon ac mae’n dangos ein hymrwymiad i adeiladu ysgolion cynradd newydd yng Ngheredigion, yn dilyn adeiladu Ysgol Bro Sion Cwilt ac Ysgol T Llew Jones. Rwyf wrth fy modd yn cyhoeddi y byddwn yn clustnodi £2.3 biliwn pellach i barhau i foderneiddio ysgolion a cholegau yn ail rownd y rhaglen, i ddechrau yn 2019.”

Mae’r ysgol newydd yn cynnwys ardal pwrpasol ar gyfer dosbarth blynyddoedd cynnar; ardal gymunedol aml-bwrpas; dosbarthiadau ar gyfer plant meithrin, cyfnod sylfaen a chyfnod allweddol 2; maes adnodd arbenigol, a neuadd fawr gyda chyfleusterau arlwyo ar y safle.

Y tu allan mae maes chwaraeon, iard sy’n addas ar gyfer bob tywydd, mannau chwarae ac ardaloedd allanol ar gyfer plant y cyfnod sylfaen ac ardaloedd amgylcheddol.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *