Wyneb cyfarwydd yn ennill y gadair dan 25 oed.

Seremoni Cadeirio'r Bardd dan 25 oed.

Seremoni Cadeirio’r Bardd dan 25 oed.

Megan Elenid Lewis o Sarnau Fawr, Llanfihangel y Creuddyn oedd enillydd y gadair i’r rhai dan 25 oed yn Eisteddfod Llanbed heddiw.

Mae Megan yn gweithio’n Llanbed erbyn hyn fel gohebydd newyddion i Gylchgrawn Golwg a Gwasanaeth Newyddion Golwg 360.

Ffugenw Megan oedd ‘Erin’. Dywedodd y beirniad Prifardd Guto Dafydd bod y bardd buddugol yn “hyderus ac uniongyrchol nad yw yn siarad wast. Gwnaeth i mi chwerthin.”

Yn ogystal â gweithio gyda Golwg, mae Megan yn astudio MA mewn ysgrifennu creadigol ar hyn o bryd. Mae wedi ennill gyda’r CFfI ac yn Ysgol Penweddig. Mae’n aelod o Glwb Trisant.

Rhoddwyd £150 gan Bapur Bro Clonc a Chadair Aneurin yn rhoddedig gan Eryl, Rhian ac Hefin, Gerlan.  Roedd y seremoni dan ofal Delor James, Pennaeth y Gymraeg yn Ysgol Bro Pedr.  Sulwen Richards oedd yn cyfarch y bardd a Lowri Elen yn canu cân y cadeirio.

Y Prif Lenor o dan 25 oed.

Y Prif Lenor o dan 25 oed.

Yn Seremoni Prif Lenor yr Ŵyl o dan 25 oed rhoddwyd y Tlws Ieuenctid a £150 gan Golwg Cyf, Llanbed. Cafwyd 21 o geisiadau a’r beirniad eto oedd Y Prifardd Guto Dafydd.

Stori o dan ffugenw ‘Awenasa’ a gyfareddodd y beirniad fwyaf sef stori Elen Gwenllian Huws, Bryndyfnog, Cricieth.

Ar hyn o bryd mae ym Mhrifysgol Bangor yn astudio Cymraeg yn ei thrydedd blwyddyn.  Treuliodd flwyddyn yn dilyn Cwrs sylfaen Celf ar ôl gadael Ysgol Glanmor a Choleg Meirion Dwyfor.  Mae’n ymddirodi mewn celf, dylunio a ffermio. Mae wedi prynu diadell cyntaf o ddefaid yr wythnod hon.

Llion Thomas ac Owain Davies fu’n cyfarch Elen.

Seremoni'r Coroni.

Seremoni’r Coroni.

Ym Mhrif Seremoni Coroni’r Bardd ‘Ffinistêr’ oedd ffugenw’r bardd coronog. Dywedodd y beirniad Guto Dafydd ei fod yn fardd cynnil, telynegol.

Ei enw yw Iwan Davies, Isfryn, Llandodoch. Mynychodd Ysgol Preseli a Phrifysgol Caergrawnt lle astudiodd Saesneg ac hen Gymraeg.

Pianydd a chyfarwyddwr cerdd yn sioeau cerdd Llundain yw Iwan, ond mae’n mynd nôl i’r coleg yn Llundain fel Répétiteur – pianydd sy’n arbenigo mewn opera.

Mae’n unawdydd yn ogystal.  Mae’n gyfarwydd i eisteddfodwyr Llanbed hefyd. Enillodd wobr yn Llais Llwyfan Llanbed yn 2013 ac enillodd yr unawd yn Llanbed y llynedd. Enillodd nifer o gadeiriau yn esteddfod ysgol, Cadair Eisteddfod Llandodoch ddwy waith, Eisteddfod Brynberian unwaith ac yn Eisteddfod Aberteifi eleni.  Dyma ei goron gyntaf, yma yn Llanbed.

Bu Helen Davies yn canu cân y cadeirio a Delyth Morgan Phillips yn cyfarch y bardd. Arweinydd y seremoni oedd Dorian Jones, ysgrifennydd y pwyllgor gwaith. Tro disgyblion Ysgol Carreg Hirfaen oedd hi eleni i gymryd rhan yn y ddawns flodau.  Rhoddwyd y goron gan Gyngor Sir Ceredigion a £200 gan Tim a Joan Jones, Llainwen.

Cynhelir Oedfa Undebol bore yfory am 10.30 o’r gloch yn Shiloh dan ofal y prifardd Mererid Hopwood. Nos yfory cynhelir cystadleuaeth Llais Llwyfan Llanbed yn Ysgol Bro Pedr a bydd yr eisteddfod yn parhau ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc. Croeso cynnes i bawb.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *