Un cam yn agosach at Uned Cemotherapi newydd, mewn noson ‘Ar Dramp dros Driniaeth’

Dawns Cinio ac Ocsiwn yn y Coleg

Dawns Cinio ac Ocsiwn yn y Coleg

Ar nos Sadwrn, Ebrill y 1af glaniodd 18 o fflamingos bach pinc mewn dawns, cinio ac ocsiwn yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant, Llambed. Golygfa anghyffredin i rai, ond i’r nifer ohonoch sydd wedi dod ar draws y fflamingos bach plastig tu allan i fusnesau lleol byddwch yn gwybod eu bod nhw’n rhan o’r ymgyrch ‘Ar Dramp dros Driniaeth’. Ymgyrch i godi arian at yr Uned Cemotherapi newydd o fewn ysbyty Bronglais, Aberystwyth ydy ‘Ar Dramp dros Driniaeth’.  Nod y ddawns oedd i ddathlu llwyddiant misoedd o waith caled gan Mrs Carole Price o Dalsarn sydd wedi derbyn triniaeth am Gancr yn y gorffennol. Mae Carole a’i chyd-fflamingos sef teulu, ffrindiau a chydweithwyr wedi bod yn cydweithio’n frwd mewn digwyddiadau amrywiol i godi arian yn ystod y misoedd diwethaf.

I ddechrau, penderfynodd Carole a’r fflamingos i gerdded 22 milltir o gartref Carole yn Nhalsarn i’r Uned Cemotherapi yn ysbyty Bronglais ar y 1af o Ionawr. Roedd hi’n ddiwrnod ddiflas, ond fe lwyddodd y criw a oedd wedi gwisgo fel fflamingos i gwblhau’r daith mewn hwyliau da.  Cafwyd ychydig mwy o waith perswadio’i chyd-fflamingos ar gyfer yr ail ymgyrch. Golygai hyn godi’n oriau mân y bore i osod fflamingos bach plastig yng ngerddi pobl a busnesau lleol Ceredigion, sef ‘Hoe fach i’r Haid’ neu ‘You’ve been flocked’. Byddai perchnogion y busnes a’r gweithwyr yn cyrraedd yn y bore i ddarganfod bod haid o fflamingos wedi glanio dros nos. Fe lwyddodd hyn i godi ymwybyddiaeth pobl o’r ymgyrch a’r ffaith bod angen Uned Cemotherapi newydd ym Mronglais.  Os hoffech weld lluniau a rhestr o’r busnesau sydd wedi cefnogi, maen nhw ar dudalen JustGiving ‘Ar Dramp dros Driniaeth’. Bellach, mae tua 15 busnes wedi cymryd rhan ac wedi cyfrannu’n hael iawn. 

Ifan yn cael cymorth ar y llwyfan gan fab Carole.

Ifan yn cael cymorth ar y llwyfan gan fab Carole.

Erbyn y 1af o Ebrill roedd bron i £9,000 yn y coffrau, ac felly gosododd Carole darged newydd i gyrraedd £20,000 erbyn diwedd y noson! ‘No pressure’ fel petai! Ar ôl oriau o baratoi’r neuadd, pwffio plu’r fflamingos ac ymbincio i’r dynion a’r merched, dechreuodd y ddawns! Mr Ifan Jones Evans oedd yn arwain y noson ac yn cadw trefn ar bawb a phopeth. Cafwyd dau gwrs bendigedig, gyda gwasanaeth gweini arbennig gan staff y coleg. Yn ystod y noson tynnwyd raffl fawr, a chafwyd nifer o gystadlaethau bach megis enwi’r fflamingo, dyfalu pwysau’r fasged llawn eitemau o wlân Cymreig  a raffl unigol ar gyfer pob bwrdd.  Erbyn i’r ocsiwn ddechrau o dan ofal Mr Dylan Davies, roedd y neuadd dan ei sang, ac fe lwyddwyd i godi £10,180 gyda’r eitemau ocsiwn yn unig! Rydym yn ddiolchgar tu hwnt i fusnesau lleol am gyfrannu eitemau a rhoddion mor hael.

Hoffwn hefyd ddiolch i Ifan am arwain y noson mor hwylus ond hefyd yn  deimladwy iawn wrth gyflwyno araith Carole am nad oedd yn gallu bod yn bresennol yn ystod y noson. Cafwyd araith gan Mrs Rhian Preece-Jones, nyrs o’r Uned  Cemotherapi, rhoddodd gyfle i ni fyfyrio a chydnabod pwysigrwydd yr holl noson. Amlygodd Rhian nad oes uned arbennig ar gyfer cleifion sy’n derbyn triniaeth, a bod angen uned newydd gyda chyfleusterau a stafelloedd pwrpasol a phreifat. Gorffennwyd y noson gydag adloniant gan fand ‘Tom Collins’ o Gaerfyrddin, cafodd rhai gyfle i siglo pen-ôl tra bod lleill yn mwynhau ‘posio’ a dangos eu hunain o flaen y camera yn y ‘Cwtch Camera’!  

Dwy o'r fflamingos ar y noson.

Dwy o’r fflamingos ar y noson.

Y gwir anffodus yw, mae’r rhan fwyaf ohonom yn nabod rhywun sydd wedi, neu yn ceisio brwydro cancr, ac maen siŵr byddai sawl un ohonom eisiau helpu’r unigolion yna mewn unrhyw fodd posib. A dyma’r cyfle!  Ni fyddai’r ddawns wedi bod yn bosib heb haelioni busnesau a phobl lleol megis Aeron Valley homes, Blodau’r Bedol, Gwasanaethau Porfa a Choed – Dylan Jones a’i fab, Llond Plât- Aberaeron, Lloyd Motors – Aberaeron, Mrs a Mr Hefin Williams a’r teulu, Mr a Mrs Keith Henson, Mr a Mrs Robert Lloyd, Mr a Mrs Vincent Price, Mr Owen Miles – Saer Coed, Teifi Forge Ltd – Cwmann a chwmni West Ent.

Mae’r ymgyrch hyd yma wedi casglu £27,700 sy’n ddechreuad anhygoel tuag at godi’r uned newydd. Ond, mae mwy o syniadau ar y gweill, gyda’r fflamingos bach a mawr! Mae’n nhw’n  cynllunio’n frwd i gyrraedd targed newydd o £30,000. Os ydych yn dymuno cefnogi’r achos teilwng yma, gallwch gyfrannu ar y dudalen JustGiving neu os welwch chi fflamingo bach pinc ar hyd lle, galwch mewn i’r busnes hwnnw i ddarganfod mwy.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *