Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant a’r Cylch

Sefydlwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant a’r Cylch nôl yn 1981 a chynhaliwyd y 34ain Sioe ddydd Sadwrn 8fed o Awst.

Cafwyd diwrnod braf gyda’r haul yn gwenu drwy gydol y dydd. Gwelwyd y babell yn llawn o gynnyrch ac eitemau arbennig ym mhob adran. Bu’r treialon Cŵn Defaid yn rhedeg tan iddi nosi gyda chystadleuwyr o bob cwr o’r wlad.

Roedd gan y Sioe swyddogion newydd eleni sef Cadeirydd: Wendy Davies, Caerwenog, ac Ysgrifenyddion: Einir Ryder, Tyngrug-ganol ac Eleri Jenkins, Bryngolau.

Llywydd y dydd eleni oedd Gareth Ryder, Tyngrug-ganol, Cwmsychpant. Cafwyd araith dda ganddo yn sôn am y cychwyn cyntaf tan y presennol.

Roedd elw’r sioe eleni yn mynd tuag at Uned y Galon Ysbyty Glangwili. Bu cynrychiolydd o’r Uned yn siarad hefyd.

Dyma’r canlyniadau:

Adran Cyffeithiau: Pamala Davies, 4 Heol-y-Bryn, Cwrtnewydd

Gwobr Arbennig: Dorothy Lloyd, 30 Cwm Aur, Llanybydder.

Adran Gwinoedd: Margaret Jones, Cae Glas, Cwrtnewydd.

Gwobr Arbennig: Margaret Jones, Cae Glas, Cwrtnewydd.

Adran Goginio: Wendy Davies, Caerwenog, Penffordd.

Gwobr Arbennig: Karen Bowen, Croes y Bryn, Llanfihangel-ar-Arth.

Adran Gwaith Llaw: Eluned Davies, Bryniau, Dihewyd.

Gwobr Arbennig: Jean Richards, Elmo, Cwrtnewydd.

Ffyn Cerdded: Andrew Jones, Pentrebach, Llambed.

Gwobr Arbennig: Keith Allen, Llanelli.

Adran Grefft: Carwyn Davies, Caerwenog, Penffordd.

Gwobr Arbennig: Carwyn Davies, Caerwenog, Penffordd.

Adran Arlunio’r Plant: Bl. 2 ac Iau: Jac Rees, Ysgol Cwrtnewydd

Bl. 3 a 4: Luned Jones, Ysgol Cwrtnewydd

Bl. 5 a 6: Lucy Cooper, Ysgol Llanwnnen

Gwobr Arbennig: Lucy Cooper, Ysgol Llanwnnen

Adran y Plant: 8 oed a thano: Jac Rees, Maesllwyd, Cwmsychpant.

Gwobr Arbennig: Lowri Rees, Caeronnen, Cwmsychpant.

9 oed a than 12: Lleucu Reees, Caeronnen, Cwmsychpant

Gwobr Arbennig: Lleucu Reees, Caeronnen, Cwmsychpant

12 oed a than 17: Cerys Pollock, Brynmeddyg, Cwmsychpant.

Gwobr Arbennig: Ffion Jenkins, Tyllwyd, Maestir.

Adran Flodau: Ann Bellamy, Hendy, Rhuddlan

Gwobr Arbennig: Plant Ysgol Cwrtnewydd.

Adran Gelfyddyd Blodau: Victor Edwards, Tyddyn Gwyn, Rhydowen.

Gwobr Arbennig: Victor Edwards, Tyddyn Gwyn, Rhydowen.

Adran Fferm: Gwobr Arbennig: Paul Williams, Clyncoch, Cwrtnewydd.

Adran Ffotograffiaeth: Beca a Lisa Jenkins, Hafan y Cwm, Cwmsychpant.

Gwobr Arbennig: Nia Pollock, Brynmeddyg, Cwmsychpant.

Cynnyrch Gardd: Aeron Davies, Llainffynnon, Cribyn.

Gwobr Arbennig: Aeron Davies, Llainffynnon, Cribyn.

Cyn troi am adref yn y prynhawn bu Dewi Jones a Sion Jenkins wrthi yn gwerthu’r nwyddau a adawyd ar ôl gan y gwahanol gystadleuwyr er mwyn codi arain i elusen. Codwyd swm anrhydeddus iawn yn ystod yr osciswn.

Yn yr hwyr daeth nifer o dimoedd ynghyd i gymryd rhan yn ‘Taclo’r Tasge’. Tim o 4 yn gwneud 4 peth – 1 yn troi yr hen beiriant cneifio gyda’r llall yn cneifio dafad, 1 yn taro hoelen hir mewn i foncyff pren gyda merch yn llyncu peint o gwrw mewn un llwnc [os yn bosibl!]  – y cyfan yn erbyn y cloc. Cafwyd cyffro mawr ym mysg y gynulleidfa ac ar ddiwedd y cystadlu tîm Dewi ‘Late arrivals’ enillodd gyda help Owain, Osian a Margaret – a diolch i bawb arall am fynd mewn i ysbryd y cystadlu.

 I orffen diwrnod bendigedig i ffwrdd bu’r grwp ‘Newshan’ yn diddanu – clo arbennig i ddiwrnod hwylus dros ben. 

Dymuna’r pwyllgor ddiolch i bawb yn ddiffuant iawn am eu cefnogaeth eleni eto i Sioe a Threialon Cwmsychpant – fe ddaw cyfanswm y ffigwr a godwyd yn hysbys yn ystod yr wythnosau nesaf yma, pan bydd y pwyllgor yn ei gyflwyno i Uned y Galon yn Ysbyty Glangwili.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *