Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, apwyntiwyd tîm newydd o Brif Swyddogion yn Ysgol Bro Pedr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2016-2017. Wedi sawl cam yn y broses apwyntio rhwng llenwi ffurflen gais, etholiad ymysg disgyblion Blwyddyn 12 ac athrawon, cyflwyniad i’r Cyngor Ysgol a chyfweliad, penderfynwyd apwyntio Alwyn Evans fel y Prif Fachgen a Nest Jenkins fel y Brif Ferch am eleni, a’u dirprwyon: Caryl Jacob, Ffion Jenkins, Rhys Davies, Meirion Thomas, Carie Collom a Morgan Lewis. Bydd y tîm o Brif Swyddogion yn cydweithio’n ddiwyd drwy gydol y flwyddyn gan gynrychioli’r ysgol mewn amryw o ddigwyddiadau, ac yn cyfrannu at fywyd yn yr ysgol drwy gyflawni nifer o ddyletswyddau yn wythnosol, boed yn fewnol neu’n allanol. 

Nest ac Alwyn

Nest ac Alwyn

Mae Alwyn, y Prif Fachgen wedi ei fagu ar fferm yn Llanllwni, ac yn un talentog iawn ym maes dylunio a thechnoleg, wedi iddo lwyddo i ennill y wobr gyntaf dros Gymru gyfan am ei waith. Yn ogystal â hyn mae’n aelod brwd o dîm tynnu’r gelyn C.Ff.I Llanwenog ac wedi bod yn llysgennad yr Urdd y llynedd yn yr ysgol. Aelod talentog iawn o chweched yr ysgol felly wrth iddo gydlynu i arwain Teifi i fuddugoliaeth yn gynharach eleni fel un o’r capteiniaid.  Mae Nest y Brif Ferch yn ferch ffarm o Ledrod, ac un hynod o dalentog am chwarae’r delyn wedi iddi ennill amryw o wobrau yn lleol ac yn genedlaethol. Wyneb cyfarwydd iawn wrth iddi gystadlu’n gyson mewn eisteddfodau, yn ogystal â’r C.Ff.I lle mae wedi ennill llu o wobrau yn enwedig drwy Siarad yn Gyhoeddus. Ymddiddora yn y Gymraeg lle mae’n mwynhau darllen a sgrifennu’n greadigol. Mae Nest wedi profi llwyddiant anhygoel wrth iddi lwyddo i ennill nifer o gadeiriau am ei gwaith llenyddol.   

Merch ffarm o Bencarreg ydyw Caryl, unigolyn bywiog sy’n ymddiddori mewn amryw o chwaraeon, yn arbennig rybgi ac mae’n aelod brwd o Glwb Cwins Caerfyrddin. Mae hefyd ynghlwm â Chlwb Ffermwyr Ifanc Bro Dderi.  Cystadla’n gyson yn ogystal mewn amryw o sioeau dros yr haf gyda’i Shetlands gan lwyddo i gael cryn dipyn o lwyddiant. Mae’n aelod brwd iawn yn ogystal o aelwyd Llambed.

Merch ffarm o gyrion Llambed ydyw Ffion sydd hefyd yn ymddiddori ym myd chwaraeon wrth iddi fod yn aelod gwerthfawr iawn o dîm Hoci Llanybydder. Mae hi hefyd yn aelod gweithgar iawn o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanwenog lle mae wedi cael cryn dipyn o lwyddiant mewn cystadleuaeth goginio yn rali’r sir gan gynrychioli’r sir yn y sioe frenhinol yn ddiweddar. Cafodd Ffion hefyd ei dewis i gynrychioli’r ysgol ar daith Erasmus + i’r Ffindir. 

Rhys, Morgan, Caryl, Meirion, Nest ac Alwyn ymhlith Capteiniaid Eisteddfod Ysgol 2016.

Rhys, Morgan, Caryl, Meirion, Nest ac Alwyn ymhlith Capteiniaid Eisteddfod Ysgol 2016.

Mae Rhys yn dipyn o actor boed ar lwyfan yr ysgol neu’r C.Ff.I, yn wir mae wedi profi tipyn o lwyddiant o fewn y maes yma wedi iddo lwyddo i ennill y wobr am yr actor gorau o dan 16 am ddwy flynedd yn olynol gyda C.Ff.I Ceredigion. Bu Rhys hefyd yn gapten ar dîm Creuddyn yn Eisteddfod yr ysgol eleni gan arwain y tŷ i fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth y côr. Mab fferm ydyw wedi ei fagu yng Nghwmsychbant, ac yn mynychu’r C.Ff.I lleol yn Llanwenog. Bachgen lleol ydyw Meirion yn dod o Lambed, ac yn aelod brwd o dîm rygbi Llambed. Ymddiddora ym myd yr eisteddfodau yn gerddorol ac yn llenyddol. Mae Meirion wedi llwyddo i ennill gradd 6 ar y piano a gradd 5 ar y ffidil. Yn llenyddol mae wedi llwyddo i ennill y gadair yn Eisteddfod yr ysgol ddwy waith ac ef oedd un o’r enillwyr ifancaf erioed i lwyddo i wneud hyn am y tro cyntaf pan oedd ym mlwyddyn 9. Gobeithia fynd ymlaen i astudio ym maes gwyddoniaeth yn y brifysgol.

Merch wedi ei magu dafliad carreg o’r ysgol yng Nghellan ydyw Carie, ymddiddora mewn amryw o chwaraeon gan gynnwys pêl-rwyd a hoci. Mae hi hefyd yn mwynhau treulio ei hamser yn coginio. Mae Carie wedi llwyddo i greu system yn adran iau yr ysgol sydd yn targedu at godi  hyder y plant cyn iddynt wneud y daith o’r cynradd i’r uwchradd. Mae hi hefyd yn wirfoddolwr brwd ac wedi cyflawni nifer o oriau gwirfoddol drwy ei gwaith caled. Mae Morgan yn dod o Gwmann ac yn aelod brwd o’r C.Ff.I lleol yng Nghwmann. Mae’n chwaraewr rygbi o fri ac yn gapten ar dîm rygbi’r ysgol ac wedi chwarae i’r tîm ieuenctid. Mae Morgan hefyd yn aelod o dîm siarad cyhoeddus yr ysgol sydd wedi cael cryn dipyn o lwyddiant. Mae’n mwynhau helpu gyda Chlonc yn ogystal yn ei amser rhydd.

Llongyfarchiadau gwresog i’r wyth ohonynt a dymuniadau gorau iddynt ar gyfer blwyddyn brysur a phleserus!

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *