Swyddogion newydd ym Mrondeifi

Mae swyddogion newydd wedi eu penodi yng Nghapel Undodaidd Brondeifi, Llanbed.  Wedi i gyfnod Meinir a Wyn Jones, Hendai, ddod i ben fel Trysoryddion y Capel, diolchwyd i’r ddau am eu gwaith graenus. Cyhoeddwyd mai’r rhai fydd yn eu dilyn yw Meleri Jones, Islwyn, Stryd y Bont, Llanbed; Llinos Jones, Heol Dewi, Aberystwyth a Hywel Roderick, Cwmann.

Swyddogion y Fynwent fydd Elgan Jones, Coedmore Hall, Gareth Russell, Coedeiddig, gydag un arall i gynorthwyo.

Bu Eryl Jones yn Swyddog y Wasg am 35 mlynedd. Diolchwyd iddi am ei gwasanaeth hir a chanmoladwy. Cyflwynwyd iddi lun o Brondeifi o waith yr arlunydd Aerwen Griffiths wedi ei fframio gan ei phriod Dan Griffiths, ac oddi tano yr englyn canlynol gan y Prifardd Idris Reynolds:

     Eryl

Yn hael iawn, a chalon lân – bu Eryl
yn barod ei chyfran.
Am fod hi’n rhan o’i hanian
i hel mwy na’r perlau mân.

Yn y llun isod mae Eryl, y Parch Goronwy Evans, a thri o wyrion Eryl – Mari, Guto a Rhys.

Anrhydeddu Eryl am 35 mlynedd o wasanaeth

Anrhydeddu Eryl am 35 mlynedd o wasanaeth

Ioan Wyn Evans, Caerfyrddin fydd yn dilyn Eryl fel Swyddog y Wasg.

Ddydd Sul, Rhagfyr 13eg, derbyniwyd aelodau newydd: Alun Davies, Heddle Llanbed; Nia Rowcliffe a Gavin Lloyd, Crymych, ac ar ddydd Nadolig y ddwy chwaer, Natalie a Lisa Moore, Davwen, Penybryn, Llanbed.

Ddydd Sul, Ionawr 10fed, cydymdeimlwyd â theulu y diweddar June Williams, Esgergoch, Ffarmers, aelod teyrngar i Frondeifi ac yn ffyddlon yn Urdd y Benywod. Bu’r angladd ym Mrondeifi ar Ionawr 5ed gyda’r Parch Goronwy Evans a’r Parch Cen Llwyd yn gwasanaethu a Mrs Margaret Jones, Glanhelen wrth yr organ.

Trefn y Suliau nesaf:
Ionawr 24ain. – 11.15 yb (Festri) Gareth Morgan, Abergwili
Ionawr 31ain. – 10.00 yb (Capel) Ioan Wyn Evans, Caerfyrddin

Ysgol Sul – Bob Sul am 10 o’r gloch.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *