SCCH Ryan yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Gofalu

SCCH Ryan Jones gyda'r enwebion eraill. Llun: @ElinTJones.

SCCH Ryan Jones gyda’r enwebion eraill. Llun: @ElinTJones.

Roedd hi’n fraint gan SCCH o Lanbed gael ei enwebu ar gyfer gwobr yr heddlu am ei ymdrechion wrth iddo helpu merch a oedd yn cael ei bwlio yn yr ysgol.

Mynychodd SCCH Ryan Jones seremoni wobrwyo’r heddlu ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbed. Yno, cyflwynwyd 15 gwobr i swyddogion a staff yr heddlu.

Dywedodd Ryan “Cefais fy synnu i glywed fy mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobr, ac roeddwn i’n falch iawn o glywed bod yr enwebiad wedi dod gan aelod o’r cyhoedd yr oeddwn i wedi helpu. Roeddwn i’n teimlo’n wylaidd iawn clywed fy mod i wedi helpu i wneud gwahaniaeth i fywyd rhywun.

“Mae gweithio gyda’r gymuned yn bwysig iawn i mi. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi helpu nifer o grwpiau cymunedol gyda chynigion llwyddiannus am arian gan y CHTh, rhoi cyflwyniadau ar atal trosedd a fy ngwaith pob dydd, ac ar hyn o bryd, rwy’n ceisio sefydlu cyfleuster galw heibio ar gyfer pobl ifainc yn Llanbed.”

Dywedodd mam y ferch, sydd yn ei harddegau, bod SCCH Ryan Jones wedi mynd y tu hwnt i ddyletswydd. Ef oedd un o bum swyddog a staff heddlu a gyrhaeddodd y rhestr fer yn y categori Gofalu – y cyntaf o’i fath ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys, gyda’r enwebedigion yn cael eu henwebu gan y cyhoedd, a’r cyhoedd yn pleidleisio drostynt.

Dywedodd yr un a’i enwebodd: “Roedd fy merch yn cael ei bwlio’n ofnadwy, ac aeth Ryan y tu hwnt i’w ddyletswydd i’w helpu. Daeth draw i’r tŷ yn ystod ei amser rhydd i siarad â hi, a dangos yr hyn yr oedd wedi cyflawni mewn bywyd. Dywedodd y gallai hi wneud yr un peth. Mae fy merch yn dal i ddioddef effeithiau negyddol bwlio, ond achubodd Ryan hi. Pe na bai wedi cymryd diddordeb, dydw i ddim yn credu y byddai hi yma nawr.”

Ychwanegodd Mark Collins, Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys, “Derbyniom nifer fawr o enwebiadau ar gyfer y wobr #Gofalu gyntaf, sy’n dangos ymrwymiad ac ymroddiad ein swyddogion tuag at y bobl rydyn ni’n gwasanaethu.

“Gwnaeth rhai o’r straeon a rannwyd gyffwrdd â’n calonnau, ac mae’r ffaith bod ein swyddogion yn sefyll allan ym meddyliau pobl maen nhw wedi helpu am flynyddoedd lawer yn dweud cyfrolau am eu tosturi, brwdfrydedd a phroffesiynoldeb.”

Mae SCCH Ryan yn wyneb cyfarwydd i bobl Llanbed.  Mae Ryan ar fin cychwyn ar ei degfed blynedd o wasanaeth gyda Heddlu Dyfed-Powys, ar ôl ymuno â’r Heddlu fel SCCH ym mis Mawrth 2007. Mae’n gyfrifol am Lanbed, ac mae’n byw yn y dref gyda’i wraig a’u tair merch.

Staff yr heddlu sy’n gwisgo lifrai yw Swyddog Cefnogi Cymuned yr Heddlu (SCCH) neu PCSO. Mae eu gwaith yn ategu at, ac yn cefnogi gwaith swyddogion heddlu cyflogedig. Eu rôl yw darparu presenoldeb gweladwy a hawdd mynd ato mewn lifrai, gyda’r nod o wella ansawdd bywyd a thawelu meddwl y cyhoedd.

Yn 2010, derbyniodd Ryan gymeradwyaeth rhanbarthol am ei wasanaethau i blismona bro, ac mae’n gweithio’n agos â’r dref a’r brifysgol gan sicrhau bod pawb yn derbyn gwasanaeth cyfartal.

Y tu allan i’r gwaith, mae’n aelod o Ford Gron Llanbed, gan helpu i godi arian ar gyfer achosion ac elusennau lleol, yn ogystal ag Ambiwlans Sant Ioan Llanbed, ac mae’n anelu i fod yn ymatebwr cyntaf cymunedol o fewn y 12 mis nesaf. Hefyd, mae’n rhan o dîm sy’n trefnu gŵyl fwyd y dref, sy’n denu miloedd o ymwelwyr.  Llongyfarchiadau cynnes iddo.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *