Profiad arbennig i gôr lleol

Bu’r mis diwethaf yn brysur iawn i ferched Côr Corisma,  gyda’r ymarferion a’r paratoadau ar gyfer taith “Teilwng yw’r Oen” i Lundain gyda chorau Cardi-Gân a Meibion y Mynydd. Bu tipyn o edrych ‘mlaen at y penwythnos mawr, a dyna i chi beth oedd penwythnos i’w gofio!

Cychwynnodd dau lond bws o gantorion a chefnogwyr o Lanbed, ac un bws o Bonterwyd, am 8:15 fore Gwener yr 20fed o Hydref. Roedd y cyffro a’r brwdfrydedd yn amlwg, a phawb mewn hwylie da ac yn barod amdani. Cawsom daith hwylus dros ben, ac ar ôl hoe fach yn Leigh Delamere, fe gyrhaeddom y gwesty yn ninas Llundain ddiwedd y prynhawn. Cyfle wedyn i ymlacio a chymdeithasu yng nghwmni’r corau eraill, cyn y dydd Sadwrn hir-ddisgwyliedig!

Diolch byth nad oedd sôn am “Storm Brian” yn Llundain fore Sadwrn, â’r haul yn gwenu wrth i ni fwynhau wâc yn Hyde Park ar ôl llond bol o frecwast. Yna daeth hi’n amser cychwyn am Eastcastle Street ac Eglwys Gymraeg Canol Llundain, er mwyn cael ymarfer gyda’r cerddorion o Wasanaeth Cerdd Ceredigion, Deiniol Wyn Rees a Non Parry Williams – yr unawdwyr, Meleri Morgan – y llefarydd, a Rhys Taylor – y cyfarwyddwr cerdd. Fe ddaeth popeth at ei gilydd yn hwylus; roedd y sain yn anhygoel a phawb yn edrych ymlaen yn eiddgar at berfformio i gapel llawn. Braf oedd gweld felly, wrth i ni gerdded i mewn ar ddechrau’r noson, fod y lle yn orlawn a gallwn deimlo fod yr awyrgylch yn arbennig – doedd dim amheuaeth ei bod hi’n argoeli i fod yn noson a hanner!   

Cawsom gyfle yn yr hanner cyntaf i berfformio fel tri chôr arwahan ac yna fel côr unedig. Corisma oedd yn agor y noson dan arweiniad Carys, a Lois yn cyfeilio (heb anghofio cyfraniad pwysig Rhian Twynog a Carys Lloyd-Jones ar y tamborîns!). Roedd hi’n amlwg fod y merched i gyd wedi mwynhau perfformio, ac roedd ymateb gwresog y gynulleidfa a’r ffaith fod y bos wedi’i phlesio, yn goron ar y cyfan! Ar ôl ychydig o seibiant, tra bod Cardi-Gân a Meibion y Mynydd yn cymryd eu tro ar y llwyfan, roedd hi’n bryd ffurfio’r côr unedig a chanu dwy gân, gyda Caryl (arweinyddes Meibion y Mynydd) yn arwain a Lois yn cyfeilio – a dyna orffen yr hanner cyntaf ar nodyn uchel!

Ymlaen wedyn, yn yr ail hanner, at uchafbwynt y noson, sef trefniant arbennig Rhys Taylor o “Teilwng yw’r Oen”. Fel y gŵyr pawb, mae’r Meseia gan Handel yn un o’r gweithiau cerddorol mwyaf adnabyddus yn y byd, ac mae “Teilwng yw’r Oen” yn cyflwyno’r alawon hyfryd gwreiddiol gyda gwedd gyfoes. O’r nodyn cyntaf hyd at yr olaf roedd yr holl beth yn wefreiddiol ac roedd bod yn rhan o’r corws yn brofiad bythgofiadwy i bob un ohonom. Roedd cymeradwyaeth ac ymateb y gynulleidfa ar y diwedd yn dweud y cyfan, ac roeddem yn griw hapus a bodlon iawn. Doedd neb am i’r noson ddod i ben a chafwyd tipyn o hwyl wedyn yn dathlu’r llwyddiant!

Cawsom groeso twymgalon gan bawb yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain, a hyfryd oedd cael ymuno yn yr oedfa ar y bore Sul. Er bod y lleisiau’n go flinedig erbyn hynny, pleser oedd perfformio fel côr unedig unwaith eto (ond nid am y tro olaf, gobeithio). A dyna ni, ychydig o amser wedyn i gael cinio ac ati cyn cychwyn am adre, a’r daith yn llawn chwerthin, sgwrsio, rhannu lluniau ac ychydig o chwyrnu hefyd!

Does dim dwywaith amdani, – dyma benwythnos a fydd yn aros yn y cof am byth. Diolch o waelod calon i bawb a wnaeth yr holl beth yn bosib, ac am gael bod yn rhan o “Teilwng yw’r Oen 2017”.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *