Popeth yn dda ym Mro Pedr

Rhai o aelodau Cyngor yr Ysgol. Llun gan Tim Jones.

Rhai o aelodau Cyngor yr Ysgol. Llun gan Tim Jones.

Cafwyd adroddiad yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc am lwyddiant Ysgol Bro Pedr mewn arolwg diweddar.

Mae Ysgol Bro Pedr wedi derbyn yr adroddiad ESTYN gorau o ran yr ysgolion 3-19 sydd wedi eu harolygu yng Nghymru hyd yma.  Derbyniwyd arfarniad ‘Da / Da’ am berfformiad cyfredol a rhagolygon yr Ysgol ar gyfer y dyfodol.

Ers sefydlu’r Ysgol Gydol Oes, sy’n darparu ar gyfer disgyblion o oed meithrin/derbyn i’r chweched dosbarth ym Medi 2012, mae ESTYN wedi adrodd ar ‘berfformiad cryf’ a ‘lefelau disgwyliadau uchel’ yr Ysgol.

Dywed y Pennaeth Jane Wyn: “Mae’r adroddiad ESTYN llwyddiannus yma yn adlewyrchu gwaith caled y disgyblion, y staff a chefnogaeth y rhieni, y llywodraethwyr a’r gymuned leol. Rydym yn hapus iawn ein bod wedi derbyn arfarniad ‘Da’ ar draws y meysydd allweddol y mae ESTYN yn eu mesur, gan gynnwys safonau, lles, addysgu ac arweinyddiaeth yr Ysgol. Mae gweithio fel Ysgol Gydol Oes wedi ein galluogi ni i sicrhau bod pob disgybl yn cael trosglwyddiad esmwyth o’r cynradd i’r uwchradd, ac rydym wedi gweld cynnydd cyson yn y canlyniadau.”

“Pan unwyd Ysgol Gynradd Ffynnonbedr ac Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan ym Medi 2012, ni oedd yr ysgol 3-19 gyntaf yn y sir ac, yn wir, gyda’r cyntaf yng Nghymru. Pedair blynedd yn ddiweddarach, mae’n grêt ein bod wedi derbyn adroddiad mor bositif wrth ESTYN, ac rydym yn ffocysu nawr ar adeiladu ar y seiliau cadarn yma er mwyn sicrhau bod yr Ysgol yn mynd o nerth i nerth.”

Llongyfarchiadau i bawb yn yr ysgol am wneud mor dda.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *