Llenyddiaeth Eisteddfod Llambed: Beth am gystadlu?

Mae testunau llenyddol Eisteddfod Rhys Thomas James, Llambed 2015 wedi eu paratoi ac yno i’ch ysbrydoli (gobeithio)!

Profiad anhygoel i Iwan Gof yn Awstralia

Llwyddodd Clonc360 i gyfweld ag Iwan prynhawn ‘ma tra’r oedd yn teithio mewn awyren dros y

Gwobr Arwr Anenwog Llanybydder

Enillodd Alan Wilson, sy’n aelod o bwyllgor Clwb Rygbi Llanybydder wobr Arwr Anenwog SSE SWALEC ddoe

Urddo Maer newydd tref Llambed

Nos Wener, 1 Mai 2015, cynhaliwyd seremoni Urddo’r Maer newydd yn Neuadd yr Hen Goleg, Llanbedr

Cofio Gerwyn Morgan

Yn Gerwyn Morgan collwyd un o gymeriadau cefn gwlad. Yn anffodus daeth dyddiau daearol Gerwyn i ben

Cymanfa Ganu yr Undodiaid

Cynhaliodd Undeb Cerddorol Undodiaid Ceredigion ei 123ain Cymanfa Ganu yng Nghapel y Graig, Llandysul ddydd Sul,

Taith Dros Fywyd

Ar fore ddydd Sul, Ebrill 26ain tyrrodd hanner cant o bentrefwyr Plwyf Llanwenog a thu hwnt i

Oes angen cyfieithydd mewn cyfarfodydd cyhoeddus?

Nos Iau hyn bydd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn pleidleisio ar y mater o ddarparu

Beth yw dyfodol Cymanfaoedd Canu?

Mae’n dymor y Cymanfaoedd Canu.  Ond beth yw cyflwr y cymanfaoedd erbyn heddiw?  Faint o ddarllenwyr

Cadeirydd Newydd i’r Ford Gron

Dyn o Los Angeles yw cadeirydd newydd Ford Gron Llanbedr Pont Steffan. Mewn cinio nos Fawrth