Newidiadau i wasanaethau meddygol Llambed a Llanybydder

www.wales.nhs.uk

www.wales.nhs.uk

Daeth y datganiad isod i law Papur Bro Clonc.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn rhoi gwybod i gleifion cofrestredig ym Meddygfeydd Llanbedr Pont Steffan a Llanybydder, a’r rhai hynny sy’n cael eu gweld gan y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol, am newidiadau dros dro i’w mynediad at rai o glinigau’r Bwrdd Iechyd sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd ym Meddygfa Llanbedr Pont Steffan, o 1 Gorffennaf.

Bydd y bwrdd iechyd yn adleoli rhai o’i glinigau i leoliadau eraill yn ardal Llanbedr Pont Steffan, yn cynnwys:

  • Clinig Lleferydd ac Iaith
  • Clinig Paediatrig
  • Clinig Methiant y Galon
  • Clinig Deintyddol Cymunedol
  • Clinig Podiatreg

Bydd swyddfeydd y Nyrsys Ardal a’r Ymwelwyr Iechyd hefyd yn symud, fodd bynnag, bydd y clinigau Ymwelydd Iechyd yn parhau yn y Feddygfa ar brynhawn ddydd Mawrth a phrynhawn dydd Iau. Bydd y clinig Ffisiotherapi yn parhau i gael eu cynnal yn yr adeilad.

Mae cleifion sy’n cael eu gweld gan y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol wedi cael cynnig gwasanaethau ar safleoedd eraill o fewn Hywel Dda, ond yn bennaf yn Aberteifi a Chaerfyrddin, a bydd ymarferwyr yn cael eu hysbysu o’r trefniadau cyfeirio diwygiedig at y gwasanaeth deintyddol cymunedol ar gyfer gwasanaethau o’r fath.

Ni fydd clinigau eraill sy’n cael eu cynnal yn y meddygfa hyn yn cael eu heffeithio.

Rydym am sicrhau cleifion ein bod yn cyd-weithio’n agos â’r meddygon ym Meddygfa Llanbedr Pont Steffan er mwyn sicrhau nad oes unrhyw ymyrraeth tymor hir i’r gwasanaethau y mae cleifion yn cael mynediad atynt ar hyn o bryd, ac rydym yn parhau’n ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau integredig i gleifion yn Llanbedr Pont Steffan mor agos â phosibl at eu cartrefi. Bydd diweddariad pellach ar y cynnydd ar gael cyn hir.

Dylai cleifion gyfeirio unrhyw ymholiadau at Wasanaethau Cefnogi Cleifion y Bwrdd Iechyd ar 0300 0200 159.

Dywedodd Peter Skitt, Cyfarwyddwr Sirol Ceredigion: “Hoffem ymddiheuro i gleifion am unrhyw darfu y gallent brofi wrth i’r newidiadau dros dro hyn ddod i rym, a hoffem hefyd roi sicrwydd iddynt y byddant yn dal i allu cael mynediad at y clinigau hyn yn ardal Llanbedr Pont Steffan.

“Mae’r heriau hyn yn cynnig cyfleoedd, a chyn hir byddwn yn medru rhoi diweddariad pellach ar sut y bydd y gwasanaethau integredig hyn yn edrych. Ein nod yw darparu gwasanaethau mor agos â phosibl at gartrefi pobl, ac rydym yn cydnabod ei bod yn bwysig i bobl Llambed allu parhau i gael mynediad at y gwasanaethau hyn yn y modd hyn.”

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *