Digwyddiad Diadell y Dyfodol Tan y Graig yn denu tyrfa fawr

Teulu Tangraig

Teulu Tangraig

Daeth dros 150 o ffermwyr ynghyd i Silian ger Llambed yn ddiweddar i glywed mwy am waith prosiect arbennig sy’n cynorthwyo cynhyrchwyr defaid i ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ddatblygu elfennau o’i busnes.

Yn ôl David Charles Evans, ffermwr pedwaredd genhedlaeth mae’r gefnogaeth gan y Prosiect TAG wedi rhoi’r offer iddo wella datblygiad ei ŵyn ar gyfer y lladd-dy ar ei fferm 285 erw ger Llanbedr Pont Steffan.

Mae’n gweithio mewn partneriaeth gyda’i wraig, Eryl, sy’n rheoli’r dechnoleg cofrestru electroneg EID ar famogiaid ac ŵyn fferm Tan y Graig. Dywed y ddau bod cofrestru manylion stoc yn electronig wedi eu galluogi i reoli’r mamogiaid magu yn well, magu ŵyn cynhyrchiol a rheoli porfa’r fferm yn well. Mae’r dair agwedd wedi sicrhau eu bod yn gwerthu wŷn gwell i’r lladd-dŷ, sydd yn ei thro yn cynnig busnes mwy proffidiol iddynt fel teulu.

Agorodd David, neu Dai Charles fel y’i adnabyddir yn lleol, ac Eryl, sydd â thri o blant, glwyd ei fferm i ddigwyddiad prosiect TAG ‘Diadell y Dyfodol’ yn Tan y Graig, Silian, Llanbedr Pont ddechrau Mehefin. Daeth amaethwyr o bob rhan o Gymru draw i glywed sut mae’r teulu wedi elwa o’r prosiect. Ac roedd nifer fawr o sefydliadau ac asiantaethau eraill o’r diwydiant amaeth a thechnoleg yno i rannu eu gwasanaethau a’u profiad.

Huw Davies a'r Gweinidog

Huw Davies a’r Gweinidog

Dirprwy Weinidog Bwyd a Ffermio Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans agorodd y digwyddiad yn swyddogol ac yn ôl Siôn Ifans, Rheolwr Datblygu Prosiect TAG roedd y tîm yn falch bod y Llywodraeth wedi dod draw i gefnogi’r digwyddiad

Yn ôl Dai Charles a fu’n rhannu ei brofiad ag amaethwyr yn ystod y dydd: “Ein bwriad yma’n Nhan y Graig yw cynhyrchu cig oen Cymreig o ansawdd i’r siopwr yn ogystal â sicrhau bod ein busnes teuluol yn broffidiol.

“Mae Prosiect TAG wedi cyflwyno’r offer i ni, yn ogystal â’r wybodaeth yn sgîl y newidiadau Ewropeaidd a roed arnom fel diwydiant, i adnabod stoc bridio’n electroneg.

“Rydym wedi derbyn darllenydd EID i gofnodi tagiau clust y stoc i’r feddalwedd wrth i ni eu trin, graddfa pwyso electronig a’r feddalwedd i gofrestru gwybodaeth am bob dafad, oen a hwrdd sydd berchen i ni yma yn Nhan y Graig. Galluogodd prosiect TAG i ni gofnodi data, gan ddod â gwybodaeth i ni ar flaenau ein bysedd wrth drin stoc allan ar y fferm.”

Yn ôl Eryl Evans: “Nawr, gallwn ni gofnodi sut mae ŵyn yn datblygu o’i genedigaeth, pa fridiau sy’n gwneud cynnydd da a pha gaeau ar y fferm sy’n rhoi’r cyfle gorau i ni gynhyrchu’r cig oen gorau posib bron yn ddyddiol. Mae’n rhoi’r cyfle i ni newid y patrwm os ydyn ni’n gweld swp o ŵyn ddim yn altro fel y dylent mewn un cae, er enghraifft. Mae wedi rhoi’r cyfle i ni gadw cipolwg manylach ar wybodaeth rydyn ni wedi ei gofnodi’n ddigidol am ein stoc.”

Corlan o ŵyn yn Nhangraig

Corlan o ŵyn Nhangraig

Mae Tan y Graig yn rhedeg dwy ddiadell wahanol ar y fferm, 300 o famogiaid Mules Cymreig a 250 o famogiaid mynydd Cymreig Tregaron, gyda’r wyna yn digwydd dan do er hwylustod cyffredinol a chasglu data. Mae’r Mules Cymreig yn dod i mewn adeg y Nadolig a’i cneifio yn barod ar gyfer wyna ganol mis Chwefror, gyda’r mamogiaid mynydd Cymreig yn dilyn unwaith y bydd y Mules wedi gorffen. Mae’r ŵyn yn cael eu gwerthu trwy ladd-dŷ Dunbia, Llanybydder, ychydig filltiroedd i lawr y ffordd dan y cynllun Sainsburys Lamb Development Group.

Mae 40 o wartheg sugno croes Belgian Blue bellach yn rhan o’r busnes yn dilyn y penderfyniad nôl yn 2000 i roi’r gorau i odro. Mae’r gwartheg Belgian Blue yn lloi ym mis Mai a mis Mehefin ac yn cael eu gwerthu trwy Farchnad Tregaron yn 15 mis oed, yn pwyso rhwng 400 a 500 kilo. Mae 50 o heffrod llaeth hefyd yn cael eu magu ar gytundeb i fenter laeth gyfagos.

Yn ôl Siôn Ifans, Prosiect TAG: “Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i Dai, Eryl a’r plant am eu caredigrwydd yn rhannu eu profiad o waith TAG gydag amaethwyr. Mae’r gwaith maen nhw’n ei wneud fel busnes teuluol yn dangos bod y dechnoleg sydd ar gael yn cynorthwyo ffermwyr i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon yn y maes. Cafwyd diwrnod tan gamp ar y dydd, ac rydyn ni’n ddiolchgar i’r Llywodraeth, ein partneriaid a’r asiantaethau eraill a ddaeth draw atom i fwynhau’r digwyddiad.”

Am ragor o wybodaeth am brosiect TAG ewch i www.menterabusnes.co.uk/cy/tag; facebook: ProsiectTag, twitter: ProsiectTAG.

Mae TAG yn brosiect a gyflwynir o dan Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *