Dechrau adeiladu ysgol ardal newydd yn Nrefach

Dechreuodd y gwaith o adeiladu Ysgol Gynradd Wirfoddol Dyffryn Cledlyn ym mis Ionawr 2016 – yr ysgol ardal newydd yn Nrefach.

ysgol dyffryn cledlynDatblygwyd y prosiect dros y tair blynedd diwethaf i adeiladu’r ysgol newydd ar y safle yn Nrefach wrth ymyl priffordd yr A475 rhwng Llambed a Llandysul.

Bydd ysgolion Llanwnnen, Llanwenog a Chwrtnewydd, sydd ar hyn o bryd o dan reolaeth un pennaeth, yn cau yn Haf 2017 a bydd yr ysgol newydd yn dod yn eu lle.

Bydd yr ysgol tua 1300 metr sgwâr o faint, i gyd ar un llawr. Bydd lle i 135 o ddisgyblion, gydag ystafelloedd dosbarth ar gyfer plant meithrin a phlant hŷn, ystafell ddosbarth ac ardal adnoddau arbenigol, mannau amlbwrpas ac ardal cymunedol, neuadd fawr 200 metr sgwâr a chegin. Y tu allan, bydd cae chwaraeon, iard sy’n addas i bob tywydd, meysydd chwarae diogel i blant meithrin ac ardal amgylcheddol.

Dyluniwyd yr ysgol fel ei bod yn cyflawni safon BREEAM ‘da iawn’ o ran cynaladwyedd a pherfformiad amgylcheddol, a defnyddiwyd y dechnoleg ddiweddaraf i greu system awyru naturiol a system chwistrellu effeithlon. Mae’r ysgol newydd hefyd â system ddraenio gynaliadwy a chyfarpar i gasglu dŵr glaw.

Meddai’r Cynghorydd Hag Harris, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion dros Wasanaethau Dysgu: “Y nod gyda’r ysgol hon yw creu cyfleusterau addysg sy’n ateb y diben ac sy’n addas i’r unfed ganrif ar hugain, a sicrhau y bydd pawb yn y cymunedau yng nghyffiniau Drefach yn medru elwa ar yr adnodd yma.”

Dywed hefyd: “Ein bwriad pennaf wrth adeiladu’r ysgol oedd darparu cyfleusterau y byddai’r gymuned ehangach yn medru eu defnyddio. Bydd y gymuned gyfan yn cael defnyddio’r neuadd fawr a’r mannau amlbwrpas.”

Cyngor Sir Ceredigion sydd wedi ariannu’r ysgol bwrpasol newydd i’r ardal. Tîm penseiri’r Cyngor sydd wedi dylunio’r ysgol a rheoli’r prosiect ar y cyd â ymgynghorwyr mewnol, ac Andrew Scott Cyf. sy’n gwneud y gwaith adeiladu.

Bydd y disgyblion cyntaf yn dod trwy ddrysau’r ysgol newydd ym mis Medi 2017.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *