Dau ddigwyddiad gan Glwb Rotari Llanbed a’r Drindod Dewi Sant

rotary-logoFe’ch gwahoddir yn gynnes i‘r ddau ddigwyddiad isod drefnir gan Glwb Rotari Llanbedr Pont Steffan ar y cyd â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan (PCDDS) i gefnogi thema Rotari Rhyngwladol eleni o ‘Rotari yn Gwasanaethu Dynoliaeth’.

Y digwyddiadau yw:

1. Y ddarpariaeth o gymorth dŵr a chynaliadwyedd yn Kenya – cynhelir 3 Hydref, 2016 rhwng 11.00 y bore a 7.00 yr hwyr yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS), Llanbedr Pont Steffan.

https://wasrag.wordpress.com

https://wasrag.wordpress.com

Cymorth Dŵr yn Kenya yw un o brif elusennau ein Clwb Rotari eleni ac mae’n cyd-fynd â phrosiect parhaus gan gyfadran Dyniaethau y Brifysgol i asesu a mesur effeithiolrwydd a chynaliadwyedd cymorth o’r fath i gymuned Malindi yn Kenya. Bydd y digwyddiad yn cynnwys cymysgedd o arddangosfeydd / lluniau / fideos ac ati yn ogystal â chyflwyniadau ffurfiol gan siaradwyr gwâdd, myfyrwyr ac wrth gwrs ein timau Sylfaen a Rhyngwladol yn Rhanbarth Rotari 1150, fydd yn cynnig cipolwg i weithgarwch Rotari megis yn cynorthwyo gyda’r argaeau tywod ac ati.

2. Iechyd Gwledig a Lles Cymunedol yng Nghymru – cynhelir 30 Tachwedd, 2016, rhwng 10.00 y bore a 4.00 y prynhawn yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCDDS), Llanbedr Pont Steffan.

Monaj Kulshrestha www.wales.nhs.uk

Monaj Kulshrestha www.wales.nhs.uk

Pwrpas y digwyddiad hwn yw codi ymwybyddiaeth o’r hyn sydd wedi’i wneud ac wedi’i gynnig ar gyfer Iechyd Gwledig a Lles Cymunedol yng Nghymru. Bydd y diwrnod yn gymysgedd o arddangosfeydd / lluniau / fideos ac ati gydag amrywiol cyflwyniadau ffurfiol gan siaradwyr allweddol yn cynrychioli ‘Canolbarth Cymru Cydweithredol’ y Cynulliad Cenedlaethol sy’n edrych ar ôl buddiannau Ceredigion, Powys a Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Cawn gwmni yr Ymgynghorydd offthalmolegydd, Mr Monaj Kulshrestha, y Darllenydd cyntaf mewn Iechyd Gwledig a Lles Cymunedol. Nôd ‘Canolbarth Cymru Cydweithredol’ yw ailddiffinio sut y gall polisïau a gwasanaethau wella iechyd a lles y rhai sy’n byw mewn cymunedau gwledig. Un nôd datganedig ‘Canolbarth Cymru Cydweithredol’ yw sefydlu meddygfa yn Nhregaron i leihau yn ddramatig amseroedd aros i gleifion sy’n byw yng Nghanolbarth Cymru.

Mae’r ddau ddigwyddiad gynhelir yn Llanbedr Pont Steffan yn rhad ac am ddim. Gobeithir y byddwch yn gallu mynychu un neu ddau ohonynt. Cysylltwch gyda Kevin Sivyer (Ffôn 01559 395305 / E-bost kss45@sky.com) os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech gymryd rhan yn unrhyw un o’r digwyddiadau hyn.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Kevin Sivyer

Llywydd Clwb Rotari Llanbedr Pont Steffan

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *