Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Llanbed 2017

Gwobrau Anwen

Gwobrau Anwen

Cynhaliwyd cystadlaethau barnu stoc ar ddwy noson eleni, sef y 7fed a’r 8fed o Awst.  Daeth criw dda i gystadlu yn y dair cystadleuaeth a braf oedd gweld wynebau newydd yn ogystal â’r rhai arferol.

Nos Lun bu cystadleuaeth barnu gwartheg gordro yn Tynlofft, Silian, drwy garedigrwydd teulu’r Davies.  Beirniad y noson oedd Dion Davies, Fron, Pontsian. Dyma’r canlyniadau:

Dan 18 oed

1af       Ieuan James, C.Ff.I Troedyraur

2il       Rebeca James, C.Ff.I Llanddewi Brefi

3ydd   Gethin Evans, C.Ff.I Troedyraur

4ydd   Morgan Williams, C.Ff.I Felinfach

Dan 26 oed

1af       Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni

2il       Iestyn Russell, C.Ff.I Cwmann

3ydd   Aaron Dafydd, C.Ff.I Bro’r Dderi

Agored

1af       Hefin Evans, Capel Iwan

2il        Iestyn Davies, Capel Iwan

Nos Fawrth bu cystadlaethau barnu gwartheg biff a wyn tew yn Cwmhendryd, Llanbed, drwy garedigrwydd teulu’r Hughes.

Yn beirniadu’r gystadleuaeth gwartheg biff oedd Dafydd Lewis, Pentwyn, Cwrt y Cadno. Dyma’r canlyniadau:

Dan 18 oed

1af       Beca Jenkins, C.Ff.I Pontsian

2il        Gethin Morgans, C.Ff.I Llanwenog

3ydd    Gethin Evans, C.Ff.I Troedyraur

4ydd    Angharad Evans, C.Ff.I Llanddewi Brefi

Dan 26 oed

1af        Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni

2il        Sara Non, C.Ff.I Llanfynydd

3ydd    Ffion Medi Rees, C.Ff.I Llanfynydd

4ydd     Sioned Evans, C.Ff.I Llanddewi Brefi

Agored

Yn gydradd gyntaf oedd Elfyn Morgans, Glwydwen, Gorsgoch ac Iwan Jenkins, Tyllwyd, Llanbed.

Beirniad y gystadleuaeth barnu wyn tew oedd Mathew Brown, Llanpumsaint. Dyma’r canlyniadau:

Dan 18 oed

1af        Elin Rattray, C.Ff. I Trisant

2il         Rebeca James, C.Ff.I Llanddewi Brefi

3ydd     Beca Jenkins, C.Ff.I Pontsian

4ydd     Dwynwen Jones, C.Ff.I Tregaron

Dan 26 oed

1af        Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni

2il        Iestyn Russell, Cwmann

3ydd     Ffion Medi Rees, C.Ff.I Llanfynydd

4ydd     Elin Childs, C.Ff.I Llanfynydd

Agored

1af        John Green, Blaenplwyf, Llanfair Clydogau

2il Elfyn Morgans, Glwydwern, Gorsgoch

Ennillydd Cwpan Her Parhaol er cof am Lloyd Davies, Pontfaen yn rhoddedig gan Mr a Mrs A Hughes, Cwmhendryd, Llanbed ynghyd â chwpan i’w gadw, i’r unigolyn gyda’r marciau uchaf yng nghystadleuaeth barnu’r gwarthwg biff oedd Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni.

Ennillydd cwpan Her Parhaol er cof am D T Jones, Cilerwisg yn rhoddedig gan Mr G Jones, Cilerwisg i’r unigolyn gyda’r marciau uchaf yn holl gystadlaethau barnu stoc C.Ff.I oedd Anwen Jones, C.Ff.I Llanllwni.

Rhoddwyd canmoliaeth uchel i Dwynwen Jones, C.Ff.I Tregaron am ddweud ei rhesymau yn Gymraeg, ddim yn dasg hawdd.  Braf oedd clywed y beirniaid yn dweud bod yna safon uchel i’r cystadlaethau yn enwedig y rhai ifancaf.  Gobeithio eich gweld i gyd eto’r flwyddyn nesaf.

Diolch i’r ddau le, sef Tynlofft a Cwmhendryd am ddarparu’r gwartheg safonol ac i’r gwragedd a’u cynorthwywyr am y lluniaeeth hyfryd a ddarparwyd ar y ddwy noson hefyd i Gareth Jones, Cilerwisg am ddod â’r wyn tew nos Fawrth.

Diolch i bawb wnaeth gyfrannu at y gwobrau gogyfer â’r dair gystadleuaeth.

Welwn ni chi ddydd Gwener.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *