Croeso nôl i’r ‘Cymeriadau Bro’

Twynog Davies

Twynog Davies

Yn rhifyn Ebrill Papur Bro Clonc ail-gyflwynir colofn boblogaidd y ‘Cymeriadau Bro’.  Dyma golofn y bu Twynog Davies, Pentrebach yn gyfrifol amdani am ddeng mlynedd tan iddi ddod i ben yn 2006.

Y mis hwn, ceir y cyntaf mewn cyfres newydd, a Twynog ei hunan yw testun y golofn.  Ysgrifennodd ei gyfaill John Beaufort Williams, Llanwnnen amdano yn y gyfrol ‘Cymeriadau Bro’ a gyhoeddwyd yn 2007.

“Mae Twynog yn adnabyddus ledled Cymru am ddau reswm yn bennaf – yn rhinwedd ei hen swydd gydag ADAS ac yn rhinwedd ei ddawn.” meddai John.

“Mab i fferm yw Twynog ac fe’i anwyd a’i fagwyd ar y fferm deuluol ger pentref Manordeilo yn Nyffryn Tywi.  Aeth i Ysgol Gynradd Llangadog ac i Ysgol Ramadeg Llanymddyfri. Wedi ennill graddau da yn ei Lefel A aeth i Goleg Gelli Aur.”

Ceir mwy o’i hanes yn y rhifyn cyfredol o ‘Clonc’.  Bu’n byw yn Nolgellau ac Aberteifi cyn magu gwreiddiau ym Mhentrebach, Llanbed.  Bu ef a Hazel ei wraig yn weithgar iawn yn y gymuned dros y blynyddoedd.  Bu farw Hazel yn 2012 ond mae Twynog yn parhau â’r gwaith da gyda Chymorth Cristnogol yn lleol.  Mae’n flaenor yng Nghapel Shiloh ac yn drefnydd y teithiau blynyddol.

Llwyddodd Twynog i ysgrifennu 43 o bortreadau ar gyfer Papur Bro Clonc, a chyhoeddwyd pob un ohonynt yn y gyfrol wedyn yn 2007.  Gwelir rhestr o’r cymeriadau i gyd isod.

Y bwriad nawr yw atgyfodi’r golofn fisol yn y papur bro.  Mae pob un o dîm golygyddol Clonc wedi cytuno i gyfrannu.  Os y gwyddoch am rywun arall a hoffai gyfrannu, neu y gwyddoch am gymeriad diddorol a allai fod yn destun y golofn, cysylltwch ag un o’r golygyddion.

Y cymeriadau bro yr ysgrifennodd Twynog amdanynt:

1 – Dr Islwyn Ffowc Elis, Rhodfa Glynhebog, Llambed

2 – Mrs Ray Davies, Crug, Llanybydder

3 – Mr Andrew Jones, Pentresiôn, Pentrebach

4 – Mr Glyn Ifans, Gwynon, Llambed

5 – Mrs Janet Cooper-Davies, Ynysfaig, Stryd Newydd, Llambed

6 – Mr Haydn Lewis, Talgrwn, Llanwnnen

7 – Mrs Sulwen Morgan, Rhodfa Glynhebog, Llambed

8 – Y Canon T. R. Evans, 60 Penbryn, Llambed

9 – Mrs Anita Williams, Gwêl y coed, Cwmann

10 – Mr Timothy Evans, Glynrhosyn, Penbryn, Llambed

11 – Mr Glan Evans, Nantyffin, Llambed

12 – Mr Sam Morgan, Penparc, Silian

13 – Y Parch. T. Glenfil Jones, Hafan, Llanybydder

14 – Miss Elin Jones, Tynllyn, Llanwnnen

15 – Mrs Nesta Harries, 4 Y Deri, Heol y Gogledd, Llambed

16 – Mr Delfryn James, Y Fron, Stryd y Bont, Llambed

17 – Mrs Nansi Jones, Brynheulwen, Heol y Bryn, Llambed

18 – Y Parch Wynn Vittle, Llanllwni

19 – Mr Danny Davies, Frondeg, Llanybydder

20 – Mrs Bethan Phillips, Castellan, Llambed

21 – Mr Dafydd Mills, Ffynnonfair, Pentrebach a Mr Rhys Williams, Bayliau, Cellan

22 – Mr Daniel Davies, Y Gilfach, Heol y Gogledd, Llambed

23 – Mr Andrew Jones, Glanhathren, Cwmann

24 – Mrs Eleri Davies, Pentre, Llanfair Clydogau a Mrs Margaret Jones, Glanhelen, Heol y Gogledd, Llambed

25 – Mr Dennis Jones, Bontnewydd, Llanybydder

26 – Mr Dylan Iorwerth, Pen y Nant, Llanwnnen

27 – Mr Sion Jenkins, Cathal, Cwrtnewydd

28 – Mr Caradog Jones, Coed y Glyn, Ffordd Glynhebog, Llambed

29 – Mr John Jones, 12 Peterwell Terrace, Llambed

30 – Miss Mattie Evans, Llwydfaes Cribyn

31 – Mr Dylan Wyn, Y Fron, Llanybydder

32 – Mr Dai Davies, Vader, Heol yr Orsaf, Llambed

33 – Mrs Irene Williams, Cae’r Nant, Cwmann

34 – Cwmni W.D. Lewis a’i Fab, Stryd y Bont, Llambed

35 – Mr David Davies, Gwarffynnon, Silian

36 – Mr Aneurin Rees Davies, Tynffynnon, Maestir

37 – Mrs Iona Trefor–Jones, Ty-nant, Cwmann

38 – Mr Dewi Davies, Glanafon, Llanllwni

39 – Mr J. Dilwyn Williams, Felinfach

40 – Mr Kees Huysmans, Yr Hen Siop, Tregroes

41 – Mr David Morgan, Haulfryn, Cwmann

42 – Mrs Aerwen Griffiths, Pengarn, Llanfair Clydogau

43 – Mr Harold Williams, Tŷ Howell, Cwmann

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *