Codi arian da tuag at Sefydliad y Galon yn Llanbed

Rhai o fechgyn Meibion y Mynydd.

Rhai o fechgyn Meibion y Mynydd.

Cafwyd noswaith arbennig ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Llanbed ar yr 17eg Mawrth. Côr Meibion y Mynydd, Ponterwyd oedd yn diddanu a’r nod oedd codi arian tuag at Sefydliad y Galon.

Roedd 126 o bobl yn bresennol a chafwyd cyfraniadau tuag at yr achos gan eraill oedd yn methu bod yno.  Gwnaed £700 yn y raffl a diolchir i bawb a roddodd y 18 gwobr.

Gwnaethpwyd £1,867.78 o elw tuag Sefydliad y Galon Cangen Llanybydder a Llanbed.  Mae Sefydliad y Galon yn gweithio’n galed ar draws Cymru i godi arian ar gyfer ymchwil achub bywydau, yn cefnogi pobl sy’n byw gyda chlefyd y galon, ac yn lleihau’r risgiau iechyd y galon cenedlaethau’r dyfodol.

Rhai o'r gynulleidfa ar y noson.

Rhai o’r gynulleidfa ar y noson.

Cafwyd llawer o hwyl ar y noson yng nghwmni Côr Meibion y Mynydd o dan arweiniad Caryl Jones.  Cyflwynwyd amrywiaeth o ganeuon poblogaidd a thraddodiadol a lleisiau persain y bechgyn yn swyno’r gynulleidfa.  Arweiniwyd yr adloniant gan Tom Evans ar ran y côr a llwyddodd i wneud pawb i chwerthin.

Talwyd y diolchiadau gan Lywydd y gangen, y Cynghorydd Ivor Williams.  Diolchodd i bawb am gefnogi.

Dywedodd Jennie Bracher, ysgrifenyddes y gangen “Roedd yn noson hyfryd o fwyd ac adloniant a chyfle unigryw i gymdeithasu yn ogystal â chodi arian tuag achos mor deilwng.  Criw bach ydyn ni ar y pwyllgor, ond roedd y gefnogaeth yn rhyfeddol.”

Mae cyfarfod blynyddol y gangen ar y 9fed o Fai yn Eglwys Sant Tomos, Llanbed am 7 o’r gloch.  Mae croeso i unrhyw un i ymuno.  Bob blwyddyn mae Cangen Llanybydder a Llanbed yn casglu tua £12,000 tuag at yr elusen.  Dyma gyfraniad hael iawn gan ardal fechan tuag at elusen genedlaethol.  Cofiwch fynychu’r cyfarfod blynyddol er mwyn bod yn rhan o’r fenter cymunedol hon.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *