Pobl Archive

Cymeriadau Bro Llain y Castell, Llanbed

Cefais yr anrhydedd o ysgrifennu am Bryan a Mavis Beynon, Llain y Castell, neu’r Castle Green

Y Wisg Werdd i Elonwy Davies Llanybydder

Am ei chyfraniad i ddiwylliant a Chymreictod yr ardal fe fydd Elonwy Davies o Lanybydder yn

Meleri yn actio mewn panto am Brexit, Donald Trump a William Williams

Er bod dod o hyd i amser i ymarfer yn her, mae gweld perfformiad yn dod

Nofel ysgytwol am deulu mewn cymuned wledig gan Heiddwen Tomos, Pencarreg

Ar nos Wener, 5ed o Fai bydd Gwasg Gomer yn dathlu cyhoeddi nofel gan awdures newydd,

Croten leol a gafodd ddirwy am barcio, a’i bryd ar fod yn blismones

Byddai llawer o bobl yn adnabod Leanne James, Llanbed fel un o fodelau cyson siop Lan Llofft. 

Gweithiwr Adnoddau Dynol y Flwyddyn yng Nghymru

Llongyfarchiadau i Rhian Haf Evans o Gwmann am ennill Gwobr Adnoddau Dynol Proffesiynol y Flwyddyn mewn

Datgelu cyfrinachau’r ifanc – Gareth Morgan-Isaac

Gareth John Morgan-Isaac sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn yn y golofn ‘Cadwyn

Vincent Evans a’i awen

Diolch i John Phillips o Lanbed am ysgrifennu am ei gyfaill Vincent Evans yn rhifyn Chwefror Papur

Mae haelioni a charedigrwydd yn rhan o’n natur ni

Neilltuwyd dwy dudalen lawn yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc i fudiadau ac unigolion lleol a gyflwynodd

Sally Davies a’i phersonoliaeth hael a chymwynasgar

Cofia llawer ohonom am Mrs Davies fel athrawes goginio yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan slawer