Eisteddfod Archive

Testunau llên Eisteddfod Llambed

Mae rhestr testunau llenyddol Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan nawr ar gael. Beth

Elin Williams yn ennill Tlws John a Ceridwen Hughes

Elin Williams o Gwmann sydd wedi ennill Tlws John a Ceridwen eleni – gwobr sy’n cael

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes

Cynhaliwyd Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes ddydd Mercher, Mawrth 30ain. Cafwyd eisteddfod o safon uchel gyda

Steddfod o Safon yn Ysgol Bro Pedr

Cynhaliwyd steddfod flynyddol Ysgol Bro Pedr ar y 9fed a’r 10fed o Chwefror, 2016. Y beirniaid

Cyfarfod Cyhoeddus – Eisteddfod Genedlaethol 2020

Dyw hi ddim yn gyfrinach bod yna fwriad i gynnal Eisteddfod Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion yn

Noson o Ddramâu

Bu Clybiau Ffermwyr Ifanc ledled Cymru yn brysur yn ddiweddar yn llwyfannu gwahanol ddramâu. Wythnosau o baratoi,

Eisteddfod CFfI Ceredigion – Llanwenog yn ennill eto

Clwb Llanwenog oedd enillwyr Eisteddfod Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion unwaith eto, gan gipio’r cwpanau am y

Eisteddfod C.ff.I. Sir Gâr 2015

Rhaid llongyfarch pob un aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni ar y llwyddiant yn Eisteddfod C.Ff.I

Eisteddfod Ddwl y Papurau Bro

Cafwyd noson fendigedig yn Neuadd Felinfach unwaith yn rhagor eleni ar gyfer Eisteddfod Ddwl Papurau Bro Ceredigion. Yn

Luned yn cipio cadair mewn Eisteddfod gofiadwy

Llongyfarchiadau i Luned Jones o Glwb Ffermwyr Ifanc Llanllwni am ennill cadair Eisteddfod Fferwmyr Ifanc Sir Gâr