Digwyddiadau Archive

Lansio prosiect e-sgol yn Ysgol Bro Pedr

Mae e-sgol, menter newydd a chyffrous dan nawdd Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleoedd e-ddysgu, wedi cael

Cofgolofn newydd Llanfair Clydogau

O’r diwedd, mae pentref a phlwyf Llanfair Clydogau wedi cael ei chofgolofn. Mae hyn wedi digwydd

Hanner Marathon Caerdydd yn denu cymaint o’r ardal i redeg

Llongyfarchiadau i bawb o ardal Clonc a fu’n rhedeg heddiw yn Hanner Marathon Caerdydd.  Tipyn o gamp

Bron i 400 yng Nghyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Er gwaethaf y tywydd stormus, daeth bron i 400 o drigolion lleol i Ysgol Gyfun Aberaeron

Treialon Cŵn Defaid a Sioe Cwmsychpant 2018

Cynhaliwyd Treialon Cŵn Defaid a Sioe Flynyddol Cwmsychpant a’r Cylch ar gaeau Waun, Rhydowen ar ddydd

Cyfarfod Cyhoeddus Eisteddfod 2020

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus i groesawu Eisteddfod Genedlaethol 2020 i Geredigion yn Ysgol Gyfun Aberaeron, nos Iau,

Cystadlu da yn Ffair Ram

Cynhaliwyd yr 28ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar yr 8fed Medi. Cafwyd tywydd anffafriol ond cefnogaeth dda yn

Carnifal Llanbed 2018

Cynhaliwyd Carnifal Llanbed ar y 4ydd o Awst. Diwrnod hyfryd o haf, ar ôl y glaw

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau

Cneifio Llambed 2018

Cynhaliwyd Cneifio Llambed unwaith yn rhagor eleni ar yr 21ain o Orffennaf, ar Fferm Capeli, Cribyn