Dathlu Archive

Cofiwch wario yn eich siopau lleol!

Dyna oedd neges Gillian Elisa, Gwestai Arbennig Noson Siopa Hwyr Llanbed eleni, wrth iddi groesawi’r dorf

Pobl o bob oed, o bob cenedl yn y Plygain

Unwaith eto eleni roedd Capel Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbed dan ei sang ar gyfer

Taith Dractorau CFFI Llanllwni

Ar ddydd Sul y 4ydd o Dachwedd cynhaliwyd taith dractorau i gloi dathliadau 75 mlynedd Clwb

#SteddfodCardi

Wel na beth o’dd ‘Steddfod! Un wahanol iawn i’r arfer gan bo fi ffili cystadlu, ond

Hari yn bowlio dros Gymru

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Hari Butten o Gellan wedi bod yn brysur yn paratoi

Oedfa Eisteddfod Llanbed

Mae oedfa ar fore Sul Gŵyl y Banc mis Awst yn oedfa sy’n rhan o ddathliadau

Canlyniadau gwych Ysgol Bro Pedr

Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion Ysgol Bro Pedr, Llanbed a fu’n llwyddiannus yn arholiadau’r haf eleni. Roedd

Huw yn cyrraedd y brig eleni eto

Pencampwr gyda hwrdd yn y Sioe Fawr yn Llanelwedd ac ennill cystadleuaeth barddoniaeth Filanél yn yr

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2018

Llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru o Lanllwni

Dyma stori a ymddangosodd ar dudalen Llanllwni yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc. Mewn seremoni a