Crefyddol Archive

Dathlu corffoli Eglwys Aberduar 275

Cafwyd amser hapus iawn yng nghapel Aberduar ddydd Sul 17 o Fedi 2017 gan ein bod

Oedfa Eisteddfod yr Hanner Cant

Tro Noddfa, eglwys y Bedyddwyr, oedd croesawu oedfa Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan

Elin yw cyflwynydd newydd Cyw

Elin Haf Jones, neu ‘Elin Lifestyle’ i’w chydnabod, yw cyflwynydd newydd y rhaglen foreol i blant

Gradd newydd yn Llanbed er mwyn cytgord rhwng crefyddau

Fe fydd tua £1 miliwn yn cael ei fuddsoddi mewn gradd ymchwil newydd i hyrwyddo trafod

Cofio Cymro yn China

Cenhadwr o ardal Clonc yn dal i ddenu parch Mae Cymro o bentre’ bach yn ardal

Teilwng yw’r Oen yn mynd i Lundain

Mae tri o gorau Ceredigion gan gynnwys côr Corisma o Gwmann wedi cael gwahoddiad i berfformio

Lori GSUSlive yn Llambed

Wythnos cyn hanner tymor ym mis Mai, gwelwyd lori enfawr GSUSlive yn cael ei pharcio o

Cartref newydd i Fanc Bwyd Llambed

Mae Banc Bwyd Llambed erbyn hyn yn bedair blwydd oed! Ac mae’r gwaith yn mynd yn

Eisteddfod lwyddiannus arall yng Nghapel y Groes

Yn draddodiadol ar ddydd Mercher sy’n dilyn y Pasg cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Capel y Groes, Llanwnnen.

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb