CFfI Archive

Ethol Euros Davies yn Llywydd i’r CFfI

Mae cynghorydd lleol ward Llanwenog wedi cael ei ethol yn Llywydd i fudiad Ffermwyr Ifanc Ceredigion

Sioe Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog 2017

Cynhaliwyd 37fed Sioe Amaethyddol, Cynnyrch, Ceffylau a Hen Beiriannau Gorsgoch a C.Ff.I. Llanwenog ar gaeau Glwydwern,

Cystadlaethau Barnu Stoc Sioe Llanbed 2017

Cynhaliwyd cystadlaethau barnu stoc ar ddwy noson eleni, sef y 7fed a’r 8fed o Awst.  Daeth

Diwedd blwyddyn lwyddiannus i CFFI Cwmann

Perfformiwyd yr hanner awr adloniant unwaith eto yn Neuadd Pontrhydfendigaid ar wahoddiad gan glybiau Lledrod a

CFfI Dyffryn Cothi: Digwyddiadau Diweddar

Cymrwn gipolwg ar ambell un o ddigwyddiadau’r misoedd diwethaf. YMGEISIO AM SWYDD Ar y 1af o

Bro’r Dderi – Rali a mwy

Mae’n rhaid dechrau ar nodyn o longyfarch Tregaron a’r sir ar gynal rali wych. Dwi’n siwr

Cynorthwyydd Dysgu a fu bron saethu ei thad!

Rhian Thomas o Lambed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ydych chi wedi

Llwyddiant C.Ff.I Llanllwni yn Rali Sir Gâr

Mae hi wedi bod yn fis prysur arall i ni yn Llanllwni. Ac hefyd yn fis

Cymanfa Llanllwni yn codi’r to gan godi arian at y Sioe Fawr

Dathlwyd y Pasg mewn steil gyda ni yng Nghapel Nonni; codwyd arian i’r sioe a phawb

Ar dy feic … Her CFfI Sir Gâr

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae Llysgenhadon a Chadeirydd C.Ff.I. Sir Gâr wedi bod yn brysur