Arall Archive

Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae tîm newydd o Swyddogion Ysgol Bro Pedr wedi cael ei

Cwpan Rygbi’r Byd yn Llambed

Gyda chwpan rygbi’r byd yn Llambed ddoe, cafodd llawer o blant a thrigolion y cyfle i

Carnifal Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Carnifal Llanybydder ar y 27ain Mehefin ar gae rygbi Llanybydder. Sharon Tudor a’r Parch Eirian

Taith gerdded rhanbarth Ceredigion Merched y Wawr i Bumlumon

Pan holodd Mary Davies, Llywydd Merched y Wawr Llanbed, pwy oedd â diddordeb yn mynd ar daith

Merched Llambed yn bowlio dros Gymru

Da iawn i bedair o ferched Clwb Bowlio Llambed a fu’n cynrychioli Cymru yn Royal Leamington

Taith Cymdeithas Bethel Parcyrhos

Daeth taith gudd Llywyddion y Gymdeithas i’r amlwg fore Sul y 14eg o Fehefin drwy gael

Taith Ddirgel Shiloh, Soar a mwy!

Roeddwn i wedi clywed fod tripiau blynyddol Cymdeithas Ddiwylliadol Shiloh a Soar Llambed yn denu llond

Côr Cwmann yn diddanu ymwelwyr tramor â Longwood

Mae profiadau pleserus yn dod ar draws aelodau Côr Cwmann ambell dro, a dyna fu hanes y

Gwledd o Sioeau lleol yr Haf hwn

Cafwyd cystadlu da a diwrnod i’w gofio yn Sioe Feirch Llanbed ym mis Ebrill.  Ond mae

Digwyddiad Diadell y Dyfodol Tan y Graig yn denu tyrfa fawr

Daeth dros 150 o ffermwyr ynghyd i Silian ger Llambed yn ddiweddar i glywed mwy am waith