Arall Archive

Lansio Hunangofiant Picton Jones

Ar nos Wener, Gorffennaf y 3ydd cynhaliwyd noson arbennig iawn yn Festri Brondeifi Llanbed i lansio

Bygythiad i Feithrinfa Gwdihŵs

Cynhaliwyd cyfarfod yng Ngholeg y Drindod Dewi Sant Llanbed nos Fawrth ynglŷn â dyfodol Meithrinfa Gwdihŵs yno. Dyma

Eisteddfod Llanbed – Celf a Chrefft

Sut mae’ch sgiliau gwnio? Beth am wau? Gwaith crosio? Ydi’n well gennych chi droi’ch llaw at

Tîm Swyddogion Newydd Ysgol Bro Pedr

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, mae tîm newydd o Swyddogion Ysgol Bro Pedr wedi cael ei

Cwpan Rygbi’r Byd yn Llambed

Gyda chwpan rygbi’r byd yn Llambed ddoe, cafodd llawer o blant a thrigolion y cyfle i

Carnifal Llanybydder 2015

Cynhaliwyd Carnifal Llanybydder ar y 27ain Mehefin ar gae rygbi Llanybydder. Sharon Tudor a’r Parch Eirian

Taith gerdded rhanbarth Ceredigion Merched y Wawr i Bumlumon

Pan holodd Mary Davies, Llywydd Merched y Wawr Llanbed, pwy oedd â diddordeb yn mynd ar daith

Merched Llambed yn bowlio dros Gymru

Da iawn i bedair o ferched Clwb Bowlio Llambed a fu’n cynrychioli Cymru yn Royal Leamington

Taith Cymdeithas Bethel Parcyrhos

Daeth taith gudd Llywyddion y Gymdeithas i’r amlwg fore Sul y 14eg o Fehefin drwy gael

Taith Ddirgel Shiloh, Soar a mwy!

Roeddwn i wedi clywed fod tripiau blynyddol Cymdeithas Ddiwylliadol Shiloh a Soar Llambed yn denu llond