Arall Archive

Cneifio Llambed 2018

Cynhaliwyd Cneifio Llambed unwaith yn rhagor eleni ar yr 21ain o Orffennaf, ar Fferm Capeli, Cribyn

Rhaglen Eisteddfod Llanbed

Mae hi’n fis Awst, sy’n golygu bod Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 2018

Reparo peips dŵr ac ambell gyfrinach arall

David Heath o Lanbed sy’n datgelu cyfrinachau yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc. Reparo peips dŵr

Llywydd Undeb Bedyddwyr Cymru o Lanllwni

Dyma stori a ymddangosodd ar dudalen Llanllwni yn rhifyn Gorffennaf Papur Bro Clonc. Mewn seremoni a

Teithiau Tal-y-llychau a Llanfihangel Rhos y Corn

Dyma gyfuniad o hanes dwy daith a arweiniais i Gymdeithas Edward Llwyd yn ddiweddar, gyda’r tywydd yn

Perfformiad Milwr yn y Meddwl

Perfformir Drama fuddugol Cystadleuaeth Medal Ddrama, Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y llynedd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol

Newidiadau i Wisg Ysgol Bro Pedr

Yn dilyn ystyriaeth fanwl Llywodraethwyr Ysgol Bro Pedr o’r ymatebion i’r ymgynghoriad diweddar ynglŷn â’r wisg

Rhowch imi dŷ ar fin y fforddd

Cefnhafod Rhowch imi dŷ ar fin y ffordd Lle treigla’m hil yn llu, Dynion da a

Rasys Cledlyn Cylch Meithrin Cledlyn

Ar brynhawn braf o Sul yng nghanol mis Gorffennaf fe gynhaliwyd Rasys Cledlyn ar safle ysgol

Diwrnod Hwyl Llanllwni 2018

Ar brynhawn Sadwrn 7fed o Orffennaf cynhaliwyd Diwrnod Hwyl Llanllwni a drefnwyd ar y cyd rhwyng