Bwletin Papur Bro Clonc II

Clonc mis Rhagfyr

Clonc mis Rhagfyr

Dyma ragor o lythyron a gyrhaeddodd ddesg golygydd Papur Bro Clonc, ond methwyd a’u cynnwys yn rhifyn Rhagfyr.  Rhifyn Chwefror fydd nesaf.  Yn y cyfamser, cofiwch gynnwys eich newyddion ar y wefan hon.

 

Panel Dinasyddion Ceredigion – cais am aelodau newydd

Grŵp o drigolion ar draws Ceredigion sy’n rhannu eu barn a’u syniadau i’n helpu i ddeall blaenoriaethau pobl leol yw Panel Dinasyddion Ceredigion. Rydym yn ymgynghori ag aelodau’r panel yn rheolaidd ar amrywiaeth o bynciau drwy arolygon y gellir eu cwblhau yn electronig neu ar bapur.

Mae’r panel yn cynnwys pobl o bob cefndir, oed ac ethnigrwydd ac rydym ar hyn o bryd yn ceisio denu aelodau newydd sy’n perthyn i grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol, megis pobl ifanc, siaradwyr Cymraeg a phobl o gefndiroedd amrywiol. Er mwyn ceisio sicrhau fod y panel yn cyd-fynd â demograffeg y sir rydym yn awyddus iawn i ddenu mwy o siaradwyr Cymraeg. A dyma ble rydym yn gofyn am eich cymorth caredig chi.

Hoffwn pe baech yn medru codi ymwybyddiaeth am y ffaith ein bod yn awyddus i recriwtio siaradwyr Cymraeg i’r Panel ymysg eich rhwydweithiau yng Ngheredigion, os gwelwch yn dda. Mae dod yn aelod yn rhad ac am ddim a gallwch adael unrhyw bryd.

Gallwch ymaelodi â’r panel drwy ymweld â’r dudalen ymgynghoriadau ar wefan y Cyngor: www.ceredigion.gov.uk/ymgynghoriadau

 

Gwahoddiad i enwebu ar gyfer Tlws John a Ceridwen

Urdd Gobaith Cymru

Urdd Gobaith Cymru

Ydych chi’n adnabod rhywun yn yr ardal sydd wedi gwneud gwaith gwych gyda phobl ifanc? Mae’r Urdd nawr yn croesawu enwebiadau ar gyfer Tlws John a Ceridwen – tlws a roddir yn ystod Eisteddfod yr Urdd i unigolyn sy’n gwneud neu wedi gwneud cyfraniad sylweddol at fywyd ieuenctid Cymru.

Mae angen i’w gwaith fod trwy gyfrwng y Gymraeg, neu gydag ieuenctid sy’n dysgu’r iaith. Gall ymwneud ag unrhyw agwedd o waith ieuenctid, ond ei fod yn waith wyneb yn wyneb gyda phobl ifanc dros 11 oed a thu allan i oriau ysgol.  Gall fod gydag unrhyw fudiad ieuenctid.

Mae Gwobr John a Ceridwen yn cael ei rhoi gan Dewi a Gerallt Hughes er cof am eu rhieni, John a Ceridwen, a oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.   Mae’r wobr yn cael ei chynnig ers 23 mlynedd.

Yn ôl Dai Bryer, Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymunedol yr Urdd, “Mae gwaith gwych yn cael ei wneud ym mhob rhan o Gymru gan weithwyr ieuenctid a dyma gyfle iddynt gael cydnabyddiaeth am eu gwaith. Boed yn cyflawni gwaith diwylliannol, dyngarol, gyda phobl anabl, gwaith awyr agored neu beth bynnag – rydym eisiau clywed am waith arweinwyr eich ardal chi!  Y cyfan sydd angen ei wneud yw cwblhau ffurflen gais syml, yn egluro’r gwaith da sy’n cael ei wneud.”

Mae ffurflen gais ar gyfer enwebu ar gael trwy gysylltu gydag Enfys Davies ar 01239 652163 neu enfys@urdd.org. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw’r 8fed o Ionawr, 2016.

Am fwy o fanylion, cysylltwch gydag Angharad Prys – angharadprys@urdd.org / 01248 672 107 / 07976 330361

 

Arian ar Gael i Astudio trwy’r Gymraeg

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn cynnig arian i’r rhai hynny sy’n dymuno dilyn cyfran o’u cwrs prifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2016.  Gall unrhyw ddarpar fyfyriwr wneud cais am ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg er mwyn derbyn hwb ariannol sylweddol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Cynigir hyd at £3,000 i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio o leiaf 66% o’u cwrs trwy’r iaith a hyd at £1,500 i rai sydd eisiau dilyn o leiaf 33% ohono trwy’r Gymraeg.

Yn ychwanegol, mae Ysgoloriaeth William Salesbury o £5,000 ar gael i unigolyn sydd am astudio cwrs a gynigir yn gyfan gwbl trwy’r Gymraeg.

Mae cannoedd o gyrsiau ar draws prifysgolion Cymru yn gymwys i dderbyn yr arian a dylid sicrhau bod cwrs yn gymwys i dderbyn ysgoloriaeth cyn ymgeisio.  Y ffordd orau i wirio a yw cwrs yn gymwys yw trwy ddefnyddio’r Chwilotydd Cyrsiau sydd ar wefan y Coleg Cymraeg neu trwy lawrlwytho’r fersiwn Ap.

Un a oedd yn falch clywed bod Cemeg yn gymwys i dderbyn arian oedd Rhodri Williams, gafodd ei eni a’i fagu yn Gran Canaria ond sydd bellach yn astudio ym Mhrifysgol Bangor:

‘‘Roedd derbyn arian gan y Coleg Cymraeg yn golygu fy mod yn gallu ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith sy’n debygol o wella fy sgiliau Cymraeg. Rwy’n falch fy mod i’n gallu siarad Cymraeg ond roedd ysgrifennu trwy’r Gymraeg yn brofiad newydd cyn dod i Fangor. Buaswn i’n annog darpar fyfyrwyr i fanteisio ar y cyfleoedd i ddilyn rhan o’u hastudiaethau prifysgol trwy’r Gymraeg ac ymgeisio am yr arian a gynigir trwy’r ysgoloriaethau.’’

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Manon Llwyd-Bowen, Swyddog Datblygu Marchnata a Chyfathrebu, ar 01267 610414, neu e-bostiwch m.llwyd-bowen@colegcymraeg.ac.uk

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *