Bwletin Papur Bro Clonc I

Clonc mis Rhagfyr

Clonc mis Rhagfyr

Cofiwch, does dim rhifyn Ionawr Papur Bro Clonc.  Dyma rai llythyron a ddaeth i law’r golygydd ond methwyd eu cynnwys yn rhifyn Rhagfyr.

 

Esther

Yn dilyn llwyddiant cyflwyniad Merched y Wawr Rhanbarth Caerfyrddin yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014, penderfynodd cnewyllyn o’r cwmni berfformio Drama Gerdd. Gofynnwyd i Nan Lewis, cyn Llywydd Cenedlaethol Merched y Wawr, ysgrifennu sgript a dewisodd hanes Esther o’r Hen Destament yn destun i’r ddrama.

Gwelir yma’r ysbryd hiliol a dialgar ar ei waethaf – sef yr union ysbryd sy’n bygwth ein byd ni heddiw.  Llwyddwyd i gael Eric Jones, y cerddor dawnus, i gyfansoddi’r gerddoriaeth.

Perfformir y ddrama gerdd yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin nos Iau, 28 Ionawr a nos Wener  29 Ionawr , 2016 am 7 o’r gloch y nos.  Mae tocynnau ar gael gan Glenys Thomas (01267 235385 / sulwynthomas@yahoo.co.uk)

Pris tocynnau yw £12 i bawb. Peidiwch â cholli’r cyfle i weld y dehongliad newydd hwn o lyfr Esther.

 

ANRHEG I’R IAITH

Dyfodol i'r Iaith

Dyfodol i’r Iaith

Ydych chi’n dal i chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith? Ddim yn gwybod beth i’w roi i ffrind neu aelod o’r teulu? Beth am aelodaeth neu gyfraniad at waith Dyfodol i’r Iaith yn anrheg iddynt? Nid yn unig yn anrheg i’w roi ond hefyd yn anrheg a fydd yn cyfrannu’n gadarnhaol at lewyrch y Gymraeg. Wrth roi cyfraniad fe gewch gerdyn Nadolig pwrpasol i’w gyflwyno i gydnabod y cyfraniad ac fe gewch fanylion a newyddion rheolaidd am ein gwaith yn ystod y flwyddyn.

Mae Dyfodol i’r Iaith ar fin dechrau ar ei phedwaredd flwyddyn ac mae cyfraniadau ein haelodau a’n cefnogwyr dros y blynyddoedd cyntaf wedi ein galluogi i gryfhau ein dylanwad drwy benodi dau swyddog rhan amser i arwain y gwaith lobïo a rhoi trefn weinyddol i’r mudiad. Rydym hefyd wedi creu Rhaglen Weithredu arloesol i’w chynnig i’r Llywodraeth ac i’r pleidiau gwleidyddol: Creu Dyfodol i’r Gymraeg. Mae hon yn sail i drafodaeth ymysg y pleidiau gwleidyddol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

Beth sy’n arbennig am Dyfodol i’r Iaith? Rydyn ni am weld newid cyfeiriad o fynnu statws a hawliau i gynyddu niferoedd siaradwyr ac i ddefnyddio’r iaith yn y cartref a’r gymuned. Ein barn ni yw y bydd hyrwyddo a gweithredu egnïol ac effeithiol yn y meysydd hyn yn trawsnewid rhagolygon yr iaith.

Ein nod yw cael swyddogion amser llawn i wneud y gwaith lobïo’n effeithiol a pharhaus. Trwy gynyddu incwm gallwn ni wneud hyn. Hyn fydd yn rhoi modd i ni weithredu’n fwy effeithiol eto ac fe all eich rhodd chi wneud gwahaniaeth i’r gwaith allweddol yma.

Os ydych yn dymuno ein cynorthwyo drwy brynu ‘Anrheg i’r Iaith’ neu gyfrannu’n bersonol at ein gwaith, gellir trefnu hyn drwy gysylltu gyda Meinir James ein Swyddog Datblygu drwy e-bost – meinir@dyfodol.net; ffôn – 07989 830128 neu gallwch ymweld â’n gwefan – www.dyfodol.net i archebu.

Rydyn ni’n gobeithio y byddwn yn gallu ymfalchïo gyda’n gilydd, ymhen amser, ein bod wedi bod yn rhan o fudiad fydd wedi cyfrannu’n gadarnhaol at lewyrch y Gymraeg.  Llawer o ddiolch ichi ymlaen llaw.

 

CAVO

CAVO

A fyddech chi’n hoffi helpu pobl yn eich milltir sgwâr drwy fod yn yrrwr car neu fws mini gwirfoddol?

Dros y 6 mis nesaf, mae CAVO ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion yn lansio ymgyrch gyrwyr gwirfoddol ledled Ceredigion er mwyn recriwtio mwy o yrwyr naill ai fel gyrwyr bysiau mini ar gyfer Cludiant Cymunedol neu fel gyrwyr ceir, gan ddefnyddio eu cerbydau eu hunain.

Mae gyrwyr gwirfoddol yn gwneud cyfraniad enfawr a phwysig i drafnidiaeth yng Ngheredigion, gan helpu cannoedd o bobl bob blwyddyn i wneud amrywiaeth o deithiau.

Dros y blynyddoedd mae Jean Farmer wedi defnyddio gwasanaethau Ceir Gwlad. Mae Jean yn byw yn ardal wledig Llandysul ar hyd ffordd gul iawn, filltiroedd o unrhyw gyfleusterau cludiant cyhoeddus. Bu farw ei gŵr tua 10 mlynedd yn ôl ac felly nid oes ganddi fynediad i gerbyd.

Mae Jean yn defnyddio Ceir Gwlad yn rheolaidd ac yn dweud “… bod Ceir Gwlad wedi bod yn ddefnyddiol iawn, yn ddibynadwy ac yn gaffaeliad mawr i bobl fel fi sy’n methu gyrru. Mae’n golygu fy mod yn gallu mynd at y meddyg, yr ysbyty a mynychu apwyntiadau eraill pan fo angen.

Pan fyddwch yn byw mewn ardal wledig fel yn f’achos i, nid yw bob amser yn bosibl cael mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus mor hawdd â hynny ac felly mae cael gwasanaethau megis Gwasanaethau Cymdeithasol, Ceir Gwlad a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS) yn help mawr.”

Gall gyrwyr gwirfoddol gyfrannu cymaint neu gyn lleied o’u hamser ag y maen nhw’n ei ddymuno. Trwy ddefnyddio eu cerbydau eu hunain yn rhan o wasanaeth Ceir Gwlad, bydd gyrwyr gwirfoddol yn cael eu talu cymaint â 45c y filltir ynghyd ag unrhyw gostau eraill sy’n codi, megis parcio.

Os gallwch sbario ychydig o oriau’r wythnos neu bob pythefnos neu os gallwch roi ychydig o ddyddiau bob mis, byddwch yn gwneud gwahaniaeth mawr a bydd hynny’n cael ei werthfawrogi.

Cysylltwch ag Anne Edwards yn CAVO, naill ai drwy e-bost anne.edwards@cavo.org.uk neu ffoniwch 01570 424527 am fwy o wybodaeth am fod yn yrrwr gwirfoddol.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *