Beth yw dyfodol Cymanfaoedd Canu?

Mae’n dymor y Cymanfaoedd Canu.  Ond beth yw cyflwr y cymanfaoedd erbyn heddiw?  Faint o ddarllenwyr Clonc360 sy’n mynychu cymanfaoedd?

Y gynulleidfa yn Shiloh Llanbed.

Y gynulleidfa yn Shiloh Llanbed.

Mae gan yr ardal hon draddodiad nodedig o Gymanfaoedd Canu.  Beth bynnag eich enwad – Bedyddwyr, Methodistiaid, Undodiaid neu Annibynwyr, byddai mynychu Cymanfa Ganu yn rhan o brofiad mynd i’r capel.  Byddai’r Gymanfa fel digwyddiad yn uchafbwynt y flwyddyn mewn unrhyw gapel.  Byddai’n rhaid cael dillad newydd yn y dyddiau a fu, ac mi fyddai’r te yn y Festri rhwng Cymanfa’r prynhawn a’r nos yn wledd.

Ond yn fwy na dim, canu oedd y nod – canu mawl i Dduw, a chanu mewn pedwar llais wrth gwrs. Byddai’r plant a fynychai’r Ysgol Sul yn cael y cyfle i ddarllen emyn, neu hyd yn oed canu ar wahân i’r gynulleidfa hŷn.  Roedd bod mewn Cymanfa gyda’r lle yn llawn a’r canu yn yn codi’r to yn brofiad ysbrydol.

Recordiwyd sawl rhaglen Dechrau Canu Dechrau Canmol ar gyfer S4C yng Nghapel Shiloh, Llanbed y llynedd gyda Twynog Davies, Pentrebach yn arwain y gân.  Mae Twynog yn gyfarwydd iawn ag arwain cynulleidfaoedd.  Fe elwir arno’n aml i arwain Cymanfaoedd Canu a bu’n arweinydd Côr yr Urdd Llanbed am flynyddoedd.

Recordio DCDC yn Shiloh Llanbed.

Recordio DCDC yn Shiloh Llanbed.

Cafwyd canmoliaeth uchel i’r canu yn y ddwy raglen a ddarlledwyd eisoes, gyda Chôr Meibion Cwmann a Chôr Corisma yn cymryd rhan.  Ond ai colli tir y mae’r Gymanfa draddodiadol erbyn hyn?  Does dim llawer yn mynd i’r rihyrsals ac mae’r gynulleidfa yn y Gymanfa yn denau iawn.  Er i bawb edmygu’r canu o Lanbed ar Dechrau Canu Dechrau Canmol, y gwir yw yn Llanbed hyd yn oed bod dyfodol y Gymanfa yn y fantol.

A yw hyn yn adlewyrchu agwedd tuag at grefydd yn gyffredinol?  Pwy a ŵyr?  Ond a yw darllenwyr Clonc360 yn gweld gwerth mewn achub y Gymanfa?  Mae’n rhywbeth sy’n perthyn i ni yma yn yr ardal ddiwylliannol hon.  A yw hi’n werth cynnal un Gymanfa fawr yn y dref yn hytrach na chynnal Cymanfa mewn sawl capel?  A yw hi’n werth dod nôl â’r wledd yn y festri a’i gwneud hi’n ddigwyddiad cymdeithasol cyfoes o ryw fath?  Dim ond holi.

Mae gwirfoddolwyr gweithgar yn eistedd ar bwyllgorau cymanfaoedd ac yn ymroi i gadw sawl Gymanfa i fynd o flwyddyn i flwyddyn.  Oes modd cydweithio yn Llanbed a’r pentrefi cyfagos erbyn hyn er mwyn sicrhau bod y Gymanfa yn parhau?

Ebrill 26ain – Cymanfa Ganu’r Undodiaid yng Nghapel y Graig, Llandysul, Plant a’r Ieuenctid am 2.00yp a’r oedolion am 5.30yh.

Mai 17eg – Cymanfa Ganu’r Bedyddwyr yng Nghapel Caersalem, Parcyrhos am 2.30yp.

Mai 24ain – Cymanfa Ganu’r Annibynwyr yng Nghapel Shiloh, Llanbed am 5.00yh.

Mehefin 7fed – Cymanfa Rali CFfI Ceredigion yng Nghapel Bethesda, Llanddewi Brefi.

Comments
  1. Ann Jones

Gadael Ymateb i Ann Jones Diddymu ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *