Author Archive

Sut mae bod yn obeithiol am y Gymraeg?

Nos Wener 17eg Tachwedd cynhaliwyd cyfarfod agored gan fudiad Dyfodol yr Iaith yn Festri Brondeifi, Llanbed

Ffair Ram Cwmann a Thaith Tractorau 2017

Cynhaliwyd y 27ain Ffair Ram ar gae pentref Cwmann ar y 9fed Medi. Cafwyd diwrnod cyfnewidiol o ran tywydd

Cysylltiadau lleol â phrif enillwyr llenyddol

Yn Seremoni’r Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Llanbed heddiw, wyneb cyfarwydd yn lleol oedd yn fuddugol sef

Islwyn Edwards yn ennill Coron Llanbed am y pedwerydd tro

Dylan Iorwerth oedd beirniad Cystadleuaeth y Goron heddiw yn Eisteddfod Llanbed ac arweiniwyd y seremoni gan

Teilyngdod i rai dan 25 yn Eisteddfod Llanbed

Cynhaliwyd seremoniau i feirdd a llenorion o dan 25 oed yn Eisteddfod Llanbed y prynhawn ma.

Y Dwbl Cenedlaethol i Huw

Bu’n haf llwyddiannus iawn unwaith eto eleni i Huw Evans o Gwrtnewydd yn ein gwyliau cenedlaethol. Yn

Arddangosfa Gelf Grŵp Llanfair Clydogau

Daeth y nodyn hwn i law oddi wrth yr arlunydd lleol Aerwen Griffiths am ddigwyddiad diddorol

Newidiadau i wasanaethau meddygol Llambed a Llanybydder

Daeth y datganiad isod i law Papur Bro Clonc. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn

Cynorthwyydd Dysgu a fu bron saethu ei thad!

Rhian Thomas o Lambed sy’n ateb cwestiynau Papur Bro Clonc y mis hwn.  Ydych chi wedi

Sylwadau’r Sinema gan Gary Slaymaker

Ydych chi wedi bod i weld ffilm yn Neuadd Mileniwm Cellan neu Neuadd yr Hafod Gorsgoch?  Wel