Anrhydedd Frenhinol i ferched lleol

Tegwen Morris

Tegwen Morris

Mae Tegwen Morris cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr yn derbyn MBE ar restr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines am ei gwasanaeth i’r iaith a diwylliant yng Nghymru. Yn gyn ddisgybl Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan a chyn aelod gweithgar o Glwb Ffermwyr Ifanc Cwmann, mae Tegwen yn gwneud llawer o waith gwirfoddol ac elusennol yn ardal Aberystwyth. Yno mae’n byw nawr ers sawl blwyddyn gyda’i gŵr Richard a dau o feibion Ioan ac Aled.

Yn Eisteddfod yr Urdd yn ddiweddar, cafodd Clonc360 gyfle i siarad â hi. Fe soniodd Tegwen fod aelodaeth y mudiad ar gynnydd, ac mae llawer o’r diolch am hynny iddi hi am ei heffeithiolrwydd fel cyfarwyddwr cenedlaethol. Mae’n berson trefnus iawn ac yn llawn bywyd.

Yn wreiddiol o fferm Alltgoch, Ffaldybrenin, roedd yn un o brif swyddogion yr Ysgol Gyfun. Bu’n llwyddiannus iawn tra’n aelod o Glwb Cwmann gan ennill yn genedlaethol mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus. Bu’n fyfyrwraig wedyn yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin a gwnaeth radd uwch ar arferion gwerin ym Mhrifysgol Caerdydd.

Y llynedd, cafodd ei hurddo i’r wisg las gan yr Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr yn Llanelli. Mae derbyn yr MBE yn bluen arall yn ei het ac yn dyst i’w hymrwymiad dros y mudiad.

Y llynedd hefyd, cafodd Efa Gruffudd Jones Prif Weithredwr yr Urdd dipyn o feirniadaeth gan gefnogwyr yr Urdd am dderbyn yr MBE. Tybed beth fydd ymateb cefnogwyr Merched y Wawr? Ta beth yr ymateb, mae’r ffaith bod merch leol yn gweithio’n galed dros fudiad dylanwadol fel Merched y Wawr yn glod i’r ardal hon, ac oherwydd hynny gallwn ni i gyd ymfalchïo yn ei llwyddiant. Llongyfarchiadau Tegwen.

Eirios Thomas a'i gŵr Jim ar raglen Ffermio

Eirios Thomas a’i gŵr Jim ar raglen Ffermio

Un arall o gyn aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc Cwmann sy’n derbyn MBE eleni hefyd yw Eirios Thomas.  Mae Eirios yn drefnydd Mudiad y Ffermwyr Ifanc yn Sir Gaerfyrddin ers 1977, ac yn derbyn yr anrhydedd am ei chyfraniad i waith ieuenctid.

Yn wreiddiol o fferm Coedeiddig, Cwmann mae hi a’i theulu’n byw yn Llanfynydd.  Cafodd Eirios ei hurddo i’r wisg las yn yr Eisteddfod Genedlaethol y llynedd hefyd.  Mae wedi rhoi oes o wasanaeth i’r mudiad gan drefnu degau o eisteddfodau, raliau a chystadlaethau i ieuenctid y sir.  Mae’n llawn brwdfrydedd dros bopeth sy’n digwydd gyda’r CFfI ac yn adnabod yr aelodau’n dda yn ogystal â’u rhieni a’u tad-cu a’u mam-gu erbyn hyn.

Mae’n hynod o drefnus ac yn llwyddo i ddod â’r gorau allan o bob person.  Yn gyn ddisgybl o Ysgol Gynradd Coedmor ac Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan mae’n parhau i fod yn gefnogol i weithgareddau ym mhentref Cwmann a chapel Brondeifi.

Llongyfarchiadau Eirios.  Mae miloedd o ieuenctid yn Sir Gaerfyrddin yn ddyledus i chi am eich cefnogaeth a’ch anogaeth dros y blynyddoedd.

Portread o Eirios Thomas ar raglan Ffermio S4C yn 2001.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *