Aelodau CFfI lleol wedi eu hanrhydeddu gan eu siroedd

Swyddogion CFfI Sir Gâr

Swyddogion CFfI Sir Gâr

Mae aelodau o dri chlwb yn ardal Papur Bro Clonc wedi eu dewis fel swyddogion yn Sir Gâr a Cheredigion am y flwyddyn sy’n dod – Clwb Bro’r Dderi, Cwmann a Llanwenog.

Cynhaliwyd dawns dewis swyddogion CFfI Sir Gâr neithiwr ym Mhenybont, Llanfynydd a bu Carys Ann Thomas, Clwb Cwmann yn llwyddiannus i gael ei dewis fel dirprwy llysgenhades.

Swyddogion eraill Sir Gâr yw Hefin Evans, Capel Iwan a Ffion Medi Rees, Llanfynydd yn llysgenhadon a Ffion Gwen Davies, Llangadog yn ddirprwy gyda Carys.

Mae Carys yn byw yn Ffarmers ac yn ysgrifenyddes weithgar i Glwb Cwmann.  Mae’n gweithio fel Swyddog Marchnata cwmni Menter a Busnes.

Swyddogion CFfI Ceredigion

Swyddogion CFfI Ceredigion

Cynhaliwyd dawns dewis swyddogion CFfI Ceredigion yn Llanina, Llanarth ar y 4ydd o Fawrth lle cyhoeddwyd bod Elliw Dafydd, Clwb Bro’r Dderi a Lauren Jones, Clwb Llanwenog wedi cael eu dewis fel dirprwyon i frenhines y sir.

Brenhines newydd Ceredigion yw Bethan Roberts, Mydroilyn, Y Ffermwr Ifanc yw Dewi Jenkins, Talybont ynghyd â Megan Lewis, Trisant a Meirian Morgan, Llangeitho yn ddirprwyon gydag Elliw a Lauren.

Lauren yw ysgrifenyddes cofnodion Clwb Llanwenog ac mae’r clwb yn dathlu 60 mlynedd y flwyddyn nesa felly mae’n ysgrifenyddes cofnodion y cyfarfodydd dathlu hefyd.  Hi yw morwyn rhif 30 Clwb Llanwenog mewn 60 mlynedd.  Mae’n fyfyrwraig yn yr ail flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn astudio Addysg Gynradd gyda SAC. Mae’n gweithio rhan amser i gwmni Cegin Gwenog mewn gwahanol achlysuron ac yng Nghlwb Rygbi Llanbed. Mae’n byw yng Ngorsgoch gyda’i thad, mam, ei gefaill Sophie a’i chŵn Kim a Honey.

Mae Elliw Dafydd yn wyneb cyfarwydd ar lwyfannau ac ar y teledu erbyn hyn.  Mae’n rhan o gast Theatr Arad Goch ar hyn o bryd ar daith gyda chynhyrchiad Cysgu’n Brysur.  Yn ferch ffarm Gwarffynnon Silian, mae’n aelod gweithgar o Glwb Bro’r Dderi ers blynyddoedd ac yn ysgrifenyddes y clwb ar hyn o bryd.  Roedd yn brif ferch yn Ysgol Llanbed a bu’n astudio Actio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru gan ennill Ysgoloriaeth am y fyfyrwraig fwyaf addawol yn 2013.

Cynhelir Rali Sir Gâr ar y 14eg o Fai a Rali Ceredigion ar y 4ydd o Fehefin pan yr urddir pob un.  Dymuniadau da iddyn nhw yn ystod y flwyddyn.

Leave a Reply

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *