A yw ardal Llanbed wedi ei hynysu ymhellach gan rwystrau cyflymder?

A yw ardal Llanbed wedi cael ei hynysu ymhellach gan ragor o rwystrau atal cyflymder ar ein ffyrdd yn ddiweddar?  Dyna’r cwestiwn sy’n gwasgu ar rai trigolion, masnachwyr a chymudwyr.

Mae tref Llanbed yn dangos peth arwyddion bod llai o bobl yn siopa yna.  Tybed a oes llai o bobl yn dod i Lanbed oherwydd ei bod yn anoddach i gyrraedd yma?

Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten

Rhwystrau newydd yn New Inn @AnwenButten

Rhoddwyd twmpathau cyflymder ar yr A482 yng Nghwmann yn ddiweddar i gydfynd â’r ysgol gynradd newydd.  Rhoddwyd cyfyngiad cyflymder o 50 mya hefyd bob cam i Lanwrda.  Gwelir yr holl gyfyngiadau cyflymder gwahanol ar yr A485 sy’n arwain i Gaerfyrddin.  Hewl brysur arall yw’r A487 i Aberystwyth lle gwelir tagfeydd trwm ar adegau prysur y dydd.  Ydy’r cynghorau sir yn ceisio torri pob cysylltiad â Llanbed?

Mesurau i atal damweiniau yw’r cyfyngiadau a’r twmpathau wthgwrs, ac mae ymchwil yn dangos eu bod yn effeithiol iawn yn gostwng cyflymdra trafnidiaeth ac felly yn lleihau damweiniau yn y tymor hir.  Maen nhw i’w cymeradwyo felly yn hynny o beth, yn enwedig wrth gofio’r damweiniau angheuol a fu ar y ffyrdd hyn.

Ond mae’r ffordd o Lanbed i Gaerfyrddin yn llethol yn ôl cymudwyr cyson.  Mae Anwen Butten yn teithio bob dydd o Gellan i Gaerfyrddin i weithio yn Ysbyty Glangwili.  Trydarodd hi “Gwastraffu arian eto ar y rhewl! Ramp cyflymder & ffens!”

Mewn ymateb gan Gyngor Sir Gâr ar trydar dywedwyd “Maent yn rhan o gynllun ehangach o fesurau a gyflwynwyd yn y pentrefi rhwng Alltwalis a Llanybydder ar hyd yr A485.  Cyllidwyd y cynllun hwn gan Grant Diogelwch Ffyrdd Llywodraeth Cymru.”

Mae teithio drwy bentref Llanllwni yn dwyllodrus iawn gyda’r cyfyngiadau cyflymder yn amrywio o 40 mya lan i 50 ac yna nol i 30.   Mae taith a arferai gymryd o gwmpas hanner awr wedi cynyddu i bron awr gyfan er mwyn mynd o un dref i dref arall.

Yn ogystal â hynny codwyd twmpathau newydd yr wythnos hon yn Alltwalis a Gwyddgrug.  Gwelir arwyddion cyson ym Mheniel hefyd lle nad oes hawl goddiweddyd.  Mae bron yn haws mynd i Gaerfyrddin bellach drwy Landeilo a Nantgaredig.

Beth yw’r ateb felly?  Ydy hyn yn cynyddu’r galw i ailsefydlu’r rheilffordd drwy Lanbed?  Yn bendant mae angen mesurau call i leihau damweiniau ffordd, ond mae angen cysoni’r trefniadau er mwyn hwylustod cymudwyr ac ymwelwyr i’r ardal.

Comments
  1. Rob P
  2. Dylan Davies
  3. Rhiannon
  4. Dafydd
    • Euros

Gadael Ymateb i Dylan Davies Diddymu ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *