Un o uchafbwyntiau diwylliant Cymraeg yr ardaloedd yma

Neithiwr oedd uchafbwynt Cystadlaethau Adloniant Cymraeg Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr a Cheredigion. Wedi tair noson

Efallai fe welwn Llanybydder a Llanbed wedi eu cysylltu eto

Derbyniwyd diweddariad am ymgyrch ailagor rheilffordd rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin gan Traws Link Cymru. Ym mis Hydref,

Popeth yn dda ym Mro Pedr

Cafwyd adroddiad yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc am lwyddiant Ysgol Bro Pedr mewn arolwg diweddar.

Vincent Evans a’i awen

Diolch i John Phillips o Lanbed am ysgrifennu am ei gyfaill Vincent Evans yn rhifyn Chwefror Papur

Mae haelioni a charedigrwydd yn rhan o’n natur ni

Neilltuwyd dwy dudalen lawn yn rhifyn Chwefror Papur Bro Clonc i fudiadau ac unigolion lleol a gyflwynodd

Sally Davies a’i phersonoliaeth hael a chymwynasgar

Cofia llawer ohonom am Mrs Davies fel athrawes goginio yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan slawer

Prosiect rhyfeddol Teilwng yw’r Oen

Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn ddigon prysur i ni fel Côr Corisma.  Bu cryn siarad

Cymanfa Ddathlu 300 Williams Pantycelyn

Daw rhai o’r syniadau gorau o ganlyniad i sgwrs rhwng ffrindiau dros baned. Rhywbeth fel’ny oedd

Taith Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg

Prif nod Clwb Cerdded Plwyf Pencarreg yw cerdded gwahanol lwybrau’r Plwyf, ond eleni buom yn cerdded

Gig Y Cardis yn llwyddiant yn Llanbed

Ar nos Sadwrn y 7fed o Ionawr roedd hi’n noson go fawr yn Neuadd Fictoria Llambed.