Dechrau prysur i flwyddyn CFfI Cwmann

Ar y 9fed o Fedi cynhaliwyd noswaith gyntaf y clwb am y flwyddyn i groesawu aelodau

‘Ar Grwydir’ cyfrol newydd Goronwy Evans am y crwydriaid

Ar yr 11eg Hydref cynhaliwyd noson lansio cyfrol newydd ‘Ar Grwydir’ gan y parch Goronwy Evans

Cyfarchion Nadolig ac Hysbysebion rhad ym Mhapur Bro Clonc

Ydych chi erioed wedi meddwl rhoi cyfarchion Nadolig neu hysbyseb ym Mhapur Bro Clonc?  Costau postio

Golygydd Papur Bro Clonc yn ennill cadair CFfI

Yn Eisteddfod CFfI Sir Gâr nos Sadwrn, Siwan Davies o Glwb Dyffryn Cothi enillodd y gadair.

Academi Arweinyddiaeth Gymunedol – yn buddsoddi mewn arweinwyr y dyfodol

Mae Cered, Menter Iaith Ceredigion a Theatr Felinfach yn sefydlu Academi Arweinyddiaeth Gymunedol yn sir Ceredigion

Aelod o Urdd y Benywod Brondeifi ers hanner canrif

Cafwyd noson arbennig wedi ei threfnu gan aelodau o Urdd y Benywod Brondeifi i anrhydeddu Mrs Beti

Llanbed yn derbyn cyfraniadau Plant Mewn Angen eleni eto

Ers 1982, mae Goronwy a Beti Evans wedi bod yn derbyn arian Plant Mewn Angen yn

Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed

Y diddanwr Gary Slaymaker sy’n dweud bod Llysgenhadaeth Ariannin yn Llanbed, ac yn fwy penodol yn

Diffyg Diddordeb yn y Sîn Roc Gymraeg yn Llanbed

Cynhaliwyd noson gyda bandiau roc Cymraeg nos Wener yn Neuadd Fictoria, Llanbed dan nawdd ‘Celf Llanbed’. 

Difrod i ddiffibriliwr Canolfan Bentref Cwmann

Difrodwyd diffibriliwr Canolfan Bentref Cwmann nos Lun.  Roedd wedi ei dynnu o’r cwpwrdd tu fas y